Hot News

นิสิตชั้นปีที่ 1

รายชื่อนิสิตปี 1 ปีการศึกษา 2560
สาขาวิชาเครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตร
ที่ รหัสนิสิต ชื่อ – นามสกุล รหัส อ.ที่ปรึกษา
1 6020100014 น.ส. เจนจิรา สระอุทัย A2703 รศ.ดร.รัตนา ตั้งวงศ์กิจ
2 6020100022 น.ส. ชนาพร ทองดอนคำ A2706 รศ.พงศ์ศักดิ์ ชลธนสวัสดิ์
3 6020100031 นาย ปวิณวัช บุญประเสริฐ A2701 รศ.บพิตร  ตั้งวงศ์กิจ
4 6020100049 น.ส. พรรณิภา เรืองสวัสดิ์ A2708 อ.ชุติ  ม่วงประเสริฐ
5 6020100057 น.ส. ภัครมัย ธีระกุลพิศุทธิ์ A2709 อ.นนทวัชร์ ชัยณรงค์
6 6020100065 นาย รามณรงค์ อยู่ศรี A2701 รศ.บพิตร  ตั้งวงศ์กิจ
7 6020100073 นาย วสุธา บุญเกิด A2703 รศ.ดร.รัตนา ตั้งวงศ์กิจ
8 6020100081 นาย วัชระ เสือบางพระ A2706 รศ.พงศ์ศักดิ์ ชลธนสวัสดิ์
9 6020100090 น.ส. สายธาร ชาญชัย A2705 ผศ.ดร.พจนา  สีมันตร
10 6020100103 นาย อภิรักษ์ สมนาม A2708 อ.ชุติ  ม่วงประเสริฐ
11 6020101762 นาย ชยพล เชยกลิ่น A2702 ผศ.บัณฑูร  ชุนสิทธิ์
12 6020101789 นาย นันทพงษ์ ควรระงับ A2705 ผศ.ดร.พจนา  สีมันตร
13 6020101797 น.ส. ภัทรวดี ทองปราณีต A2709 อ.นนทวัชร์ ชัยณรงค์
14 6020101801 น.ส. ภัทรา ใจซื่อ A2705 ผศ.ดร.พจนา  สีมันตร
15 6020101819 น.ส. วรรณมณี ม่วงไม้ A2706 รศ.พงศ์ศักดิ์ ชลธนสวัสดิ์
16 6020101827 นาย วิทวัส บัวเงิน A2703 รศ.ดร.รัตนา ตั้งวงศ์กิจ
17 6020101835 นาย สิทธิโชค แย้มพลาย A2706 รศ.พงศ์ศักดิ์ ชลธนสวัสดิ์
18 6020101843 น.ส. สุธาสินี หรังกิจ A2701 รศ.บพิตร  ตั้งวงศ์กิจ
19 6020101851 นาย อนิก นารถกุลพัฒน์ A2701 รศ.บพิตร  ตั้งวงศ์กิจ
20 6020101860 น.ส. อังคณา พรมมี A2702 ผศ.บัณฑูร  ชุนสิทธิ์
21 6020103226 นาย กรณ์ดนัย ศรีเจือทอง A2703 รศ.ดร.รัตนา ตั้งวงศ์กิจ
22 6020103234 นาย กฤษดา หนูชาวนา A2701 รศ.บพิตร  ตั้งวงศ์กิจ
23 6020103242 นาย กษิดิศ คำนิล A2706 รศ.พงศ์ศักดิ์ ชลธนสวัสดิ์
24 6020103251 นาย กิจโสภณ พันชนะ A2708 อ.ชุติ  ม่วงประเสริฐ
25 6020103269 นาย ครองพล มั่นคง A2709 อ.นนทวัชร์ ชัยณรงค์
26 6020103277 นาย ชนสิษฎ์ จันทร์แสง A2705 ผศ.ดร.พจนา  สีมันตร
27 6020103285 น.ส. ชนาภา บุตรจันทร์ A2709 อ.นนทวัชร์ ชัยณรงค์
28 6020103293 นาย ชยานันต์ วงษ์สนิท A2702 ผศ.บัณฑูร  ชุนสิทธิ์
29 6020103307 นาย ชาคริช จิรัชญ์สัตยา A2703 รศ.ดร.รัตนา ตั้งวงศ์กิจ
30 6020103315 นาย ชาติชาย ทองเชื้อ A2701 รศ.บพิตร  ตั้งวงศ์กิจ
31 6020103323 นาย ฐาปกรณ์ กันหาลิลา A2706 รศ.พงศ์ศักดิ์ ชลธนสวัสดิ์
32 6020103331 น.ส. ฐิตวรี อ่ำสอาด A2703 รศ.ดร.รัตนา ตั้งวงศ์กิจ
33 6020103340 นาย ณัฐวุฒิ เกิดเจริญ A2708 อ.ชุติ  ม่วงประเสริฐ
34 6020103358 นาย ดลชัย สกุลมีสมบัติ A2709 อ.นนทวัชร์ ชัยณรงค์
35 6020103366 น.ส. ทอฝัน เหมือนวงศ์ทำ A2701 รศ.บพิตร  ตั้งวงศ์กิจ
36 6020103382 น.ส. ธัญญาเรศ อิมพิมพ์ A2706 รศ.พงศ์ศักดิ์ ชลธนสวัสดิ์
37 6020103391 นาย นพณัฐ วัชรินทร์ A2702 ผศ.บัณฑูร  ชุนสิทธิ์
38 6020103404 น.ส. นฤมล แซ่ลี้ A2708 อ.ชุติ  ม่วงประเสริฐ
39 6020103412 นาย นิรุตติ์ จิโนคำ A2703 รศ.ดร.รัตนา ตั้งวงศ์กิจ
40 6020103439 นาย ประณต น้อยเกตุ A2706 รศ.พงศ์ศักดิ์ ชลธนสวัสดิ์
41 6020103447 นาย ปราโมทย์ สุขเกษม A2701 รศ.บพิตร  ตั้งวงศ์กิจ
42 6020103455 น.ส. ปริยาภร หลิมประเสริฐ A2705 ผศ.ดร.พจนา  สีมันตร
43 6020103463 น.ส. ปวีณ์ธิดา สิงห์คำ A2702 ผศ.บัณฑูร  ชุนสิทธิ์
44 6020103471 นาย พัฒนพงศ์ สาลีผล A2708 อ.ชุติ  ม่วงประเสริฐ
45 6020103480 นาย พิสิษฐ์ รัตนธัญญา A2709 อ.นนทวัชร์ ชัยณรงค์
46 6020103498 นาย ภูมิลักษม์ ถาวรรัตน์ A2705 ผศ.ดร.พจนา  สีมันตร
47 6020103501 นาย มงคล ขุนติ A2702 ผศ.บัณฑูร  ชุนสิทธิ์
48 6020103510 นาย รัฐธรรมนูญ เหรียญทอง A2703 รศ.ดร.รัตนา ตั้งวงศ์กิจ
49 6020103528 น.ส. วารุณี พุทโทธา A2703 รศ.ดร.รัตนา ตั้งวงศ์กิจ
50 6020103536 นาย วุฒิพงษ์ พิจารณ์โชติ A2709 อ.นนทวัชร์ ชัยณรงค์
51 6020103544 น.ส. ศิขริน เผ่าอรุณ A2706 รศ.พงศ์ศักดิ์ ชลธนสวัสดิ์
52 6020103552 น.ส. ศุภากร ภูธง A2701 รศ.บพิตร  ตั้งวงศ์กิจ
53 6020103561 น.ส. สุธิมา หอมหวล A2708 อ.ชุติ  ม่วงประเสริฐ
54 6020103579 น.ส. อริสา แสงเทียน A2709 อ.นนทวัชร์ ชัยณรงค์
55 6020103595 น.ส. เบญจพร เชียงทอง A2701 รศ.บพิตร  ตั้งวงศ์กิจ
56 6020105113 นาย นนท์วัฒน์ ลิ้มนราภิรมย์ A2706 รศ.พงศ์ศักดิ์ ชลธนสวัสดิ์
57 6020105121 น.ส. ปิยธิดา ศรีสวัสดิ์ A2702 ผศ.บัณฑูร  ชุนสิทธิ์
58 6020105130 น.ส. เยาวลักษณ์ ภูมรินทร์ A2705 ผศ.ดร.พจนา  สีมันตร
59 6020105148 นาย วีรภัทร ปลื้มใจ A2708 อ.ชุติ  ม่วงประเสริฐ
60 6020105156 นาย อรรถชัย วงศ์ยศสิริโสภา A2709 อ.นนทวัชร์ ชัยณรงค์
61 6020105164 นาย อุกฤษฏ์ ปิ่นสุวรรณ A2703 รศ.ดร.รัตนา ตั้งวงศ์กิจ