Hot News

นิสิตชั้นปีที่ 2

รายชื่อนิสิตปี 2 ปีการศึกษา 2560
สาขาวิชาเครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตร
ลำดับที่ รหัสนิสิต ชื่อ- นามสกุล รหัส อ.ที่ปรึกษา
1 5920100010 น.ส. กนกวรรณ บุตดาพวง A2703 รศ.ดร.รัตนา
2 5920100028 นาย กรชนะ มีสมศักดิ์ A2709 อ.นนทวัชร์
3 5920100044 นาย นิติ เฉิดไธสง A2701 รศ.บพิตร
4 5920100052 นาย พงศกร ดีอินทร์ A2708 อ.ชุติ
5 5920100061 นาย ภาณุวัฒน์ เพ็ชรสุ่น A2709 อ.นนทวัชร์
6 5920100079 นาย ภูผา ผดุงกิจ A2702 ผศ..บัณฑูร
7 5920100087 น.ส. รัตนา พินสำราญ A2706 รศ.พงศ์ศักดิ์
8 5920100095 นาย สุกฤษณ์ สุทธิบุตร A2712 อ.วรรณธนะ
9 5920102527 น.ส. กนกวรรณ สุวรรณไชยรบ A2708 อ.ชติ
10 5920102535 นาย กฤษณพงศ์ สถาพร A2705 ผศ.ดร.พจนา
11 5920102543 นาย คณิน มงคลทรัพย์ A2703 รศ.ดร.รัตนา
12 5920102551 น.ส. ช่อฟ้า ติงหงะ A2709 อ.นนทวัชร์
13 5920102560 นาย ชัยศร เลียวสุธามาศ A2706 รศ.พงศ์ศักดิ์
14 5920102578 นาย ฐิติ เทอดพิทักษ์พงษ์ A2701 รศ.บพิตร
15 5920102586 นาย ฐิติพงศ์ ชัยสิทธิ์ดำรง A2709 อ.นนทวัชร์
16 5920102594 นาย ฐิติโชติ์ ปุณะปุง A2708 อ.ชุติ
17 5920102616 น.ส. ณัฐรุจา บุญมา A2702 ผศ..บัณฑูร
18 5920102632 นาย ธนทัต เปี่ยมทองคำ A2705 ผศ.ดร.พจนา
19 5920102667 นาย ธนวัฒน์ นิ่มจิตต์ A2706 รศ.พงศ์ศักดิ์
20 5920102675 นาย ธนวัฒน์ ประจักษ์จิตร์ A2708 อ.ชุติ
21 5920102691 น.ส. ธิดามาศ ภิรมย์ชื่น A2712 อ.วรรณธนะ
22 5920102705 นาย นพพล ร้อยอำแพง A2702 ผศ..บัณฑูร
23 5920102713 น.ส. นิตยา จันทร์น้อย A2703 รศ.ดร.รัตนา
24 5920102730 นาย ปวเรศ ด่านสุวรรณ์ A2703 รศ.ดร.รัตนา
25 5920102748 น.ส. ณัฏฐนันท์ พลยาง A2701 รศ.บพิตร
26 5920102764 นาย พุทธกาล พูนแสง A2706 รศ.พงศ์ศักดิ์
27 5920102772 น.ส. ภควดี แจ้งสนิท A2706 รศ.พงศ์ศักดิ์
28 5920102799 น.ส. ลัดดาวัลย์ แก่นอ่อน A2708 อ.ชุติ
29 5920102802 น.ส. วนิดา อู่อรุณ A2709 อ.นนทวัชร์
30 5920102811 น.ส. ศิริรักษ์ คงทอง A2702 ผศ..บัณฑูร
31 5920102829 นาย สนทยา เชื้ออ่อน A2708 อ.ชุติ
32 5920102845 นาย อุดมศักดิ์ แซ่อึ้ง A2703 รศ.ดร.รัตนา
33 5920102853 น.ส. เมธิตา แก้วศรีเมือง A2705 ผศ.ดร.พจนา
34 5920102861 นาย ไชยวัฒน์ แก้ววงศ์ A2712 อ.วรรณธนะ
35 5920104741 น.ส. วิภา ฉินหมี่ A2702 ผศ..บัณฑูร
36 5920104830 น.ส. สุพัชนี ทวีศรี A2706 รศ.พงศ์ศักดิ์