Hot News

บริษัท อีเอส วิจัยและพัฒนา จำกัด ได้ขอเข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย

            เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 บริษัท อีเอส วิจัยและพัฒนา จำกัด ได้ขอเข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย เพื่อเพิ่มความรู้ ประสิทธิภาพ และเทคนิคในการปฏิบัติงานด้านชีวโมเลกุลและด้านเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ โดยมี รศ.ดร.รัตนา ตั้งวงศ์กิจ ให้การต้อนรับและบรรยายให้ความรู้  และเข้าศึกษาดูงานที่ห้องปฏิบัติการทางด้านชีวโมเลกุล (Molecular Biology Laboratory) ณ ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน