Hot News

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560

ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน ได้จัดโครงการไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่  17  สิงหาคม 25609  ณ อาคารพูลประเสริฐ  ปิยะอนันต์ เพื่อเป็นการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งเอกลักษณ์ไทยให้แก่นิสิต