ภาควิชาเกษตรกลวิธานได้จัดโครงการไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

ภาควิชาเกษตรกลวิธานได้จัดโครงการไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 ขึ้นเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 เพื่อเป็นการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งเอกลักษณ์ไทยให้แก่นิสิต