รศ.บพิตร ตั้งวงศ์กิจได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการสัมมนา เรื่อง “โอกาสและความท้าทายในอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลเกษตรในยุคเศรษฐกิจตกต่ำ”

วันที่ 7 ธันวาคม 256 รศ.บพิตร ตั้งวงศ์กิจ ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการสัมมนา เรื่อง “โอกาสและความท้าทายในอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลเกษตรในยุคเศรษฐกิจตกต่ำ” และ “การประยุกต์ Blockchain Technology ในงานด้านการเกษตร” ณ ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน