รายชื่อศิษย์เก่า

Displaying 1–20 of 151 1 2 3 7 8
ชื่อ นามสกุล รุ่นที่ อาชีพ/สถานที่ทำงาน
รศ.ดร.รัตนา ตั้งวงศ์กิจ
วาทินี มงคลลักษณ์ 64
อัศราช นาคบุญนนท์ 66
สุทธิวรรณ สังวร 65 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
วัลชรี กอสาลี 65 หอมสุกการเกษตร
พิชัย ไทเรืองสุข 69 APAM
วัฒนา รุมมาลา 59 World mechanics and work
มัลลิดา คิดอ่าน 53 O.P.Natural Product
นิโลบล สงวนพันธ์ 69 APAM
อภิชาต จิตรกสิวัฒนา 69 APAM
อิสริยาภรณ์ ริมรัก 59 ธนาคารกรุงเทพ
คิมหะเทพ สระน้ำหวาน 65 สมุนไพรคงคา
พูนสุข โลหกุล 39 บจก.โปรครอป ที แอน ไอ
บุญเลิศ ว่องไวกิจไพศาล 39 บ.Asiantech and Engineereing
รัตนพล พนมวัน ณ อยุธยา 47 สถาบันวัจัยเทคโนโลยีเกษตร
โชคดี ขวัญพุฒ 46 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง
ธนาพันธ์ สุกสะอาด 47 ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
เสกสรร แรมตื่น 58 บ.สยามท่าใหม่ จำกัด
พรเพ็ญ ปัญจปิยะกุล 41 คณะเทคโนโลยีชีวภาพ ม.อัสสัมชัญ
กิ่งกาญจน์ ขุนติ 69 บ.เวสทอร์นพลาสติก
Displaying 1–20 of 151 1 2 3 7 8