สถาบัน Philippine Sugar Research Institute (PHILSURIN) เข้าศึกษาดูงานการวิจัยและพัฒนาพันธุ์อ้อย ณ ศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ทาง 3 สมาคมโรงงานน้ำตาลทราย ได้นำคณะผู้แทน จำนวน 8 คน จากสถาบัน Philippine Sugar Research Institute (PHILSURIN) เข้าศึกษาดูงานการวิจัยและพัฒนาพันธุ์อ้อย ณ ศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย โดยมี รศ.บพิตร ตั้งวงศ์กิจ และ รศ.ดร.รัตนา ตั้งวงศ์กิจ ให้การต้อนรับและบรรยายให้ความรู้