Hot News

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายจัดสัมมนาสรุปผลการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาด้านอ้อย ปี 2561

            สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ได้จัดสัมมนาสรุปผลการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาด้านอ้อย ปี 2561 และได้เชิญ รศ.ดร.รัตนา ตั้งวงศ์กิจ และ รศ.บพิตร ตั้งวงศ์กิจ เป็นวิทยากร และนำเกษตรกร จำนวน 250 คนเข้าศึกษาดูงานการปรับปรุงพันธุ์อ้อยโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการใช้งานระบบฐานข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนาพันธุ์อ้อย และสรุปผลการดำเนินงาน 8 ศูนย์การเรียนรู้และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างวันที่ 29-30 สิงหาคม 2561