อบรมการใช้เครื่องจักรกลขนาดเล็กในการผลิตพืชผัก

วันที่ 24 มกราคม 2561 ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน อบรมการใช้เครื่องจักรกลขนาดเล็กในการผลิตพืชผัก