อาจารย์พิเศษ

ผศ.วิทวัส ยมจินดา

รศ.บพิตร ตั้งวงศ์กิจ

อ.วรากร คำแก้ว

อ.พิไลวรรณ ชัยเจริญเสรี