อาจารย์พิเศษ

ผศ.วิทวัส ยมจินดา

รศ.บพิตร ตั้งวงศ์กิจ

ผศ.ชุติ ม่วงประเสริฐ

อ.พิไลวรรณ ชัยเจริญเสรี