Hot News

เจ้าหน้าที่และบุคลากรจากกระทรวงการเกษตร สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน

            วันที่ 19 มีนาคม 2561 สำนักบริการวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย ได้ขอความอนุเคราะห์นำเจ้าหน้าที่และบุคลากรจากกระทรวงการเกษตร สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน จำนวน 17 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน โดยมี รศ.ดร.รัตนา ตั้งวงศ์กิจ หัวหน้าภาควิชาเกษตรกลวิธาน ผศ.ดร.เชิดพงษ์ ขีระจิตต์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาและประกันคุณภาพ คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ ณ ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน