โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ให้กับนิสิตชั้นปีที่ 1

            ภาควิชาเกษตรกลวิธาน ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ให้กับนิสิตชั้นปีที่ 1 จำนวน 43 คน   เพื่อให้ทราบและเข้าใจถึงขอบเขตของการศึกษาในหลักสูตรเครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตร ตลอดจนกฎระเบียบต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและการปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ในวันที่ 8 สิงหาคม 2561 โดยมี รศ.ดร.รัตนา ตั้งวงศ์กิจ หัวหน้าภาควิชาฯ พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากร ให้การต้อนรับ