Hot News

โครงการฝึกอบรมทางวิชาการ หลักสูตร “การเสริมสร้างบุคลิกภาพเพื่อเตรียมพร้อมสู่วัยทำงาน” สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 4

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2561 ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน  ได้จัดโครงการฝึกอบรมทางวิชาการ หลักสูตร “การเสริมสร้างบุคลิกภาพเพื่อเตรียมพร้อมสู่วัยทำงาน”  ซึ่งจัดให้กับนิสิตชั้นปีที่ 4 ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา ได้เรียนรู้เกี่ยวกับบุคลิกภาพและการวางตัวที่เหมาะสมในโอกาสต่าง ๆ