บุคลิกภาพและการวางตัวที่เหมาะสมในโอกาสต่าง ๆ เป็นสิ่งจำเป็นในการทำงานและการใช้ชีวิตในสังคม และเป็นส่วนหนึ่งที่เสริมให้บุคคลมีความมั่นใจในตัวเองและประสบผลสำเร็จในชีวิตการงานได้ นิสิตที่กำลังศึกษาอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยในชั้นปีที่ 4 ซึ่งกำลังจะจบการศึกษาออกไปเพื่อประกอบอาชีพต่าง ๆ เป็นบุคคลที่อยู่ในช่วงของการปรับเปลี่ยนสังคมและสิ่งแวดล้อม ดังนั้น การให้ความรู้และประสบการณ์ที่ช่วยในการเสริมสร้างบุคลิกภาพ และการวางตัวที่เหมาะสม ตลอดจนมารยาทที่ดีในสังคม จะช่วยให้นิสิตเหล่านี้มีความมั่นใจในการก้าวออกไปใช้ชีวิตช่วงวัยทำงานอย่างดี ตลอดจนปัจจุบันการจัดอบรมสัมมนาหรือจัดงานวิชาการต่างๆ นิยมจัดในโรงแรมเป็นส่วนมาก ดังนั้น การให้ความรู้ทั่วไปในการใช้บริการของโรงแรมก็จะเสริมประสบการณ์ในการใช้ชีวิตในสังคมได้เป็นอย่างดี ภาควิชาเกษตรกลวิธาน ร่วมกับภาควิชาปฐพีวิทยา จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การเสริมสร้างบุคลิกภาพเพื่อเตรียมพร้อมสู่วัยทำงาน” ให้แก่นิสิตที่จะจบการศึกษาในปีการศึกษานี้