โครงการศึกษาดูงานเสริมประสบการณ์สร้างความพร้อมนิสิตภาควิชาเกษตรกลวิธาน

            ด้วยภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน ได้จัดโครงการศึกษาดูงานเสริมประสบการณ์สร้างความพร้อมนิสิตภาควิชาเกษตรกลวิธาน  โดยพานิสิต ชั้นปีที่ 1 – 4 จำนวน 150 คน พร้อมด้วยอาจารย์และเจ้าหน้าที่ จำนวน 10 ท่าน เดินทางไปศึกษาดูงาน สวนผักปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา, ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรม : อ้อย อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  อ.วังม่วง  จ.สระบุรี  ในวันระหว่างวันที่ 20-21 มกราคม 2561