ด้วยภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน มีความประสงค์จะจัดโครงการเสริมสร้างเอกลักษณ์ไทยและการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทย (ไหว้ครู) ขึ้น เพื่อเป็นการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งเอกลักษณ์ไทยให้แก่นิสิต ทั้งนี้เพื่อให้นิสิตสามารถปฏิบัติตนอยู่ในกรอบคุณธรรมและเอกลักษณ์อันดีงามของไทยสืบต่อไป