Hot News
โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ให้กับนิสิตชั้นปีที่ 1
กิจกรรมนิสิตรวมรูปภาพ

โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ให้กับนิสิตชั้นปีที่ 1 »

            ภาควิชาเกษตรกลวิธาน ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ให้กับนิสิตชั้นปีที่ 1 จำนวน 43 คน   เพื่อให้ทราบและเข้าใจถึงขอบเขตของการศึกษาในหลักสูตรเครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตร ตลอดจนกฎระเบียบต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและการปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ในวันที่ 8 สิงหาคม 2561 โดยมี รศ.ดร.รัตนา ตั้งวงศ์กิจ หัวหน้าภาควิชาฯ พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากร ให้การต้อนรับ

10 Sep, 2018
36
Written by admin
โครงการปัจฉิมนิเทศและเลี้ยงอำลานิสิตชั้นปีที่ 4
กิจกรรมนิสิตงานบริการวิชาการ

โครงการปัจฉิมนิเทศและเลี้ยงอำลานิสิตชั้นปีที่ 4 »

 เมื่อวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2561 ภาควิชาฯ ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศและเลี้ยงอำลานิสิตชั้นปีที่ 4 ขึ้น โดยได้เชิญ ผศ.อดิศักดิ์  บ้วนกียาพันธุ์    ข้าราชการบำนาญ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บรรยายในหัวข้อ “ชีวิตกับงาน” 

” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]

26 Apr, 2018
324
Written by admin
ประมวลภาพงาน กตญฺญู กตเวทิตา แด่ อาจารย์บพิตร ตั้งวงศ์กิจ
กิจกรรมนิสิตรวมรูปภาพศิษย์เก่า

ประมวลภาพงาน กตญฺญู กตเวทิตา แด่ อาจารย์บพิตร ตั้งวงศ์กิจ »

” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]

26 Apr, 2018
361
Written by admin
โครงการฝึกอบรมทางวิชาการ หลักสูตร “การเสริมสร้างบุคลิกภาพเพื่อเตรียมพร้อมสู่วัยทำงาน”  สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 4
กิจกรรมนิสิตงานบริการวิชาการ

โครงการฝึกอบรมทางวิชาการ หลักสูตร “การเสริมสร้างบุคลิกภาพเพื่อเตรียมพร้อมสู่วัยทำงาน” สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 4 »

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2561 ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน  ได้จัดโครงการฝึกอบรมทางวิชาการ หลักสูตร “การเสริมสร้างบุคลิกภาพเพื่อเตรียมพร้อมสู่วัยทำงาน”  ซึ่งจัดให้กับนิสิตชั้นปีที่ 4 ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา ได้เรียนรู้เกี่ยวกับบุคลิกภาพและการวางตัวที่เหมาะสมในโอกาสต่าง ๆ

” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]

11 Apr, 2018
241
Written by admin
โครงการศึกษาดูงานเสริมประสบการณ์สร้างความพร้อมนิสิตภาควิชาเกษตรกลวิธาน
กิจกรรมนิสิตงานบริการวิชาการ

โครงการศึกษาดูงานเสริมประสบการณ์สร้างความพร้อมนิสิตภาควิชาเกษตรกลวิธาน »

            ด้วยภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน ได้จัดโครงการศึกษาดูงานเสริมประสบการณ์สร้างความพร้อมนิสิตภาควิชาเกษตรกลวิธาน  โดยพานิสิต ชั้นปีที่ 1 – 4 จำนวน 150 คน พร้อมด้วยอาจารย์และเจ้าหน้าที่ จำนวน 10 ท่าน เดินทางไปศึกษาดูงาน สวนผักปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา, ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรม :

22 Mar, 2018
347
Written by admin
โครงการ “Open House เกษตรศาสตร์กำแพงแสน KASET 4.0”
กิจกรรมนิสิตงานบริการวิชาการ

โครงการ “Open House เกษตรศาสตร์กำแพงแสน KASET 4.0” »

วันที่ 8 มกราคม 2561 ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน นำโดย รศ.ดร.รัตนา ตั้งวงศ์กิจ หัวหน้าภาควิชาฯ ได้ให้การต้อนรับนักเรียนและอาจารย์ จำนวน 108 คน จากโครงการ “Open House เกษตรศาสตร์กำแพงแสน KASET 4.0″ ซึ่งจัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

22 Mar, 2018
536
Written by admin