Hot News
ภาควิชาเกษตรกลวิธานจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนิสิตและบุคลากร
กิจกรรมนิสิตรวมรูปภาพ

ภาควิชาเกษตรกลวิธานจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนิสิตและบุคลากร »

            เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2561 ภาควิชาเกษตรกลวิธาน ได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนิสิตและบุคลากร  โดยมีการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และทำบุญเลี้ยงพระในตอนเช้า และมีกิจกรรมพัฒนาภาควิชาฯ และมีกิจกรรมเสริมความสัมพันธ์ระหว่างนิสิตและบุคลากร      โดยมี รศ.ดร.รัตนา ตั้งวงศ์กิจ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]

1 Oct, 2018
314
Written by admin
ภาควิชาเกษตรกลวิธานได้จัดโครงการไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561
กิจกรรมนิสิตรวมรูปภาพ

ภาควิชาเกษตรกลวิธานได้จัดโครงการไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 »

ภาควิชาเกษตรกลวิธานได้จัดโครงการไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 ขึ้นเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 เพื่อเป็นการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งเอกลักษณ์ไทยให้แก่นิสิต

” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]

29 Sep, 2018
480
Written by admin
โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ให้กับนิสิตชั้นปีที่ 1
กิจกรรมนิสิตรวมรูปภาพ

โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ให้กับนิสิตชั้นปีที่ 1 »

            ภาควิชาเกษตรกลวิธาน ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ให้กับนิสิตชั้นปีที่ 1 จำนวน 43 คน   เพื่อให้ทราบและเข้าใจถึงขอบเขตของการศึกษาในหลักสูตรเครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตร ตลอดจนกฎระเบียบต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและการปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ในวันที่ 8 สิงหาคม 2561 โดยมี รศ.ดร.รัตนา ตั้งวงศ์กิจ หัวหน้าภาควิชาฯ พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากร ให้การต้อนรับ

10 Sep, 2018
236
Written by admin
โครงการปัจฉิมนิเทศและเลี้ยงอำลานิสิตชั้นปีที่ 4
กิจกรรมนิสิตงานบริการวิชาการ

โครงการปัจฉิมนิเทศและเลี้ยงอำลานิสิตชั้นปีที่ 4 »

 เมื่อวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2561 ภาควิชาฯ ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศและเลี้ยงอำลานิสิตชั้นปีที่ 4 ขึ้น โดยได้เชิญ ผศ.อดิศักดิ์  บ้วนกียาพันธุ์    ข้าราชการบำนาญ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บรรยายในหัวข้อ “ชีวิตกับงาน” 

” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]

26 Apr, 2018
549
Written by admin
ประมวลภาพงาน กตญฺญู กตเวทิตา แด่ อาจารย์บพิตร ตั้งวงศ์กิจ
กิจกรรมนิสิตรวมรูปภาพศิษย์เก่า

ประมวลภาพงาน กตญฺญู กตเวทิตา แด่ อาจารย์บพิตร ตั้งวงศ์กิจ »

” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]

26 Apr, 2018
676
Written by admin
โครงการฝึกอบรมทางวิชาการ หลักสูตร “การเสริมสร้างบุคลิกภาพเพื่อเตรียมพร้อมสู่วัยทำงาน”  สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 4
กิจกรรมนิสิตงานบริการวิชาการ

โครงการฝึกอบรมทางวิชาการ หลักสูตร “การเสริมสร้างบุคลิกภาพเพื่อเตรียมพร้อมสู่วัยทำงาน” สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 4 »

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2561 ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน  ได้จัดโครงการฝึกอบรมทางวิชาการ หลักสูตร “การเสริมสร้างบุคลิกภาพเพื่อเตรียมพร้อมสู่วัยทำงาน”  ซึ่งจัดให้กับนิสิตชั้นปีที่ 4 ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา ได้เรียนรู้เกี่ยวกับบุคลิกภาพและการวางตัวที่เหมาะสมในโอกาสต่าง ๆ

” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]

11 Apr, 2018
434
Written by admin