พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560
กิจกรรมนิสิตรวมรูปภาพ

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 »

ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน ได้จัดโครงการไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่  17  สิงหาคม 25609  ณ อาคารพูลประเสริฐ  ปิยะอนันต์ เพื่อเป็นการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งเอกลักษณ์ไทยให้แก่นิสิต

24 Sep, 2017
924
Written by admin
โครงการธรรมะเพื่อการพัฒนาชีวิต  (ธรรมะ และสุขภาพ ในวัยเรียน)
กิจกรรมนิสิตรวมรูปภาพ

โครงการธรรมะเพื่อการพัฒนาชีวิต (ธรรมะ และสุขภาพ ในวัยเรียน) »

ภาควิชาฯ ได้จัดโครงการธรรมะเพื่อการพัฒนาชีวิต  (ธรรมะ และสุขภาพ ในวัยเรียน)  ในวันพุธที่ 23 สิงหาคม 2560 เวลา 17.30 – 21.00 น.  ณ ห้องเธียเตอร์ อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย ให้กับบุคลากรและนิสิตชั้นปีที่ 1 – 4

21 Sep, 2017
858
Written by admin
กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนิสิตและบุคลากรประจำปี 2560
กิจกรรมนิสิตรวมรูปภาพ

กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนิสิตและบุคลากรประจำปี 2560 »

เมื่อวันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2560  ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน ได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนิสิตและบุคลากรขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาภาควิชาฯ นอกจากนี้ กิจกรรมดังกล่าว ยังช่วยให้นิสิตมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันทุกชั้นปี และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคลากรของภาควิชาฯ อีกด้วย

21 Sep, 2017
432
Written by admin
บุคลากรจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอกำแพงแสน มาเป็นอาจารย์สอนพิเศษในรายวิชา 02027261
กิจกรรมนิสิตงานบริการวิชาการ

บุคลากรจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอกำแพงแสน มาเป็นอาจารย์สอนพิเศษในรายวิชา 02027261 »

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 ภาควิชาฯ ได้เชิญบุคลากรจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอกำแพงแสน มาเป็นอาจารย์สอนพิเศษในรายวิชา 02027261 ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเกษตร และเข้าศึกษาดูงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอกำแพงแสน เพื่อให้นิสิตได้มีโอกาสรับการถ่ายทอดจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถโดยตรง

19 Sep, 2017
1009
Written by admin
โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพนิสิตด้านคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ ครั้งที่ 2
กิจกรรมนิสิตงานบริการวิชาการรวมรูปภาพ

โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพนิสิตด้านคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ ครั้งที่ 2 »

 ภาควิชาเกษตรกลวิธาน ได้จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพนิสิตด้านคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ ครั้งที่ 2 (โครงการเตรียมความพร้อมให้นิสิต ปี 1) ในวันอังคารที่ 8, 15, 22, 29 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องเรียนภาควิชาเกษตรกลวิธาน จำนวน 4 ครั้ง โดยเชิญวิทยากรจากภายนอกมาบรรยาย

19 Sep, 2017
789
Written by admin
ภาควิชาเกษตรกลวิธาน ได้พานิสิตชั้นปีที่  3 ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมและวิจัยพัฒนาพันธุ์พืช:อ้อย
กิจกรรมนิสิตงานบริการวิชาการรวมรูปภาพ

ภาควิชาเกษตรกลวิธาน ได้พานิสิตชั้นปีที่ 3 ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมและวิจัยพัฒนาพันธุ์พืช:อ้อย »

ภาควิชาเกษตรกลวิธาน ได้พานิสิตชั้นปีที่  3 ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา 02027322 (หลักเครื่องทุ่นแรง II)  ไปศึกษาดูงาน ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมและวิจัยพัฒนาพันธุ์พืช:อ้อย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  อ.วังม่วง จ.สระบุรี  ในวันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2560

19 Sep, 2017
772
Written by admin