กิจกรรมมหกรรมแทรกเตอร์และจักรกลเกษตรไทย ประจำปี 2560 (ThaiTAM 2017)
กิจกรรมนิสิตรวมรูปภาพ

กิจกรรมมหกรรมแทรกเตอร์และจักรกลเกษตรไทย ประจำปี 2560 (ThaiTAM 2017) »

ภาพกิจกรรมมหกรรมแทรกเตอร์และจักรกลเกษตรไทย ประจำปี 2560 (ThaiTAM 2017)

27 Dec, 2017
2438
Written by admin
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560
กิจกรรมนิสิตรวมรูปภาพ

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 »

ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน ได้จัดโครงการไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่  17  สิงหาคม 25609  ณ อาคารพูลประเสริฐ  ปิยะอนันต์ เพื่อเป็นการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งเอกลักษณ์ไทยให้แก่นิสิต

24 Sep, 2017
1360
Written by admin
โครงการธรรมะเพื่อการพัฒนาชีวิต  (ธรรมะ และสุขภาพ ในวัยเรียน)
กิจกรรมนิสิตรวมรูปภาพ

โครงการธรรมะเพื่อการพัฒนาชีวิต (ธรรมะ และสุขภาพ ในวัยเรียน) »

ภาควิชาฯ ได้จัดโครงการธรรมะเพื่อการพัฒนาชีวิต  (ธรรมะ และสุขภาพ ในวัยเรียน)  ในวันพุธที่ 23 สิงหาคม 2560 เวลา 17.30 – 21.00 น.  ณ ห้องเธียเตอร์ อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย ให้กับบุคลากรและนิสิตชั้นปีที่ 1 – 4

21 Sep, 2017
1272
Written by admin
กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนิสิตและบุคลากรประจำปี 2560
กิจกรรมนิสิตรวมรูปภาพ

กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนิสิตและบุคลากรประจำปี 2560 »

เมื่อวันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2560  ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน ได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนิสิตและบุคลากรขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาภาควิชาฯ นอกจากนี้ กิจกรรมดังกล่าว ยังช่วยให้นิสิตมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันทุกชั้นปี และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคลากรของภาควิชาฯ อีกด้วย

21 Sep, 2017
616
Written by admin
บุคลากรจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอกำแพงแสน มาเป็นอาจารย์สอนพิเศษในรายวิชา 02027261
กิจกรรมนิสิตงานบริการวิชาการ

บุคลากรจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอกำแพงแสน มาเป็นอาจารย์สอนพิเศษในรายวิชา 02027261 »

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 ภาควิชาฯ ได้เชิญบุคลากรจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอกำแพงแสน มาเป็นอาจารย์สอนพิเศษในรายวิชา 02027261 ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเกษตร และเข้าศึกษาดูงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอกำแพงแสน เพื่อให้นิสิตได้มีโอกาสรับการถ่ายทอดจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถโดยตรง

19 Sep, 2017
1523
Written by admin
โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพนิสิตด้านคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ ครั้งที่ 2
กิจกรรมนิสิตงานบริการวิชาการรวมรูปภาพ

โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพนิสิตด้านคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ ครั้งที่ 2 »

 ภาควิชาเกษตรกลวิธาน ได้จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพนิสิตด้านคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ ครั้งที่ 2 (โครงการเตรียมความพร้อมให้นิสิต ปี 1) ในวันอังคารที่ 8, 15, 22, 29 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องเรียนภาควิชาเกษตรกลวิธาน จำนวน 4 ครั้ง โดยเชิญวิทยากรจากภายนอกมาบรรยาย

19 Sep, 2017
1244
Written by admin