Hot News
โครงการเสริมสร้างเอกลักษณ์ไทยและการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทย (ไหว้ครู) ประจำปี 2556
รวมรูปภาพ

โครงการเสริมสร้างเอกลักษณ์ไทยและการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทย (ไหว้ครู) ประจำปี 2556 »

ด้วยภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน มีความประสงค์จะจัดโครงการเสริมสร้างเอกลักษณ์ไทยและการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทย (ไหว้ครู) ขึ้น เพื่อเป็นการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งเอกลักษณ์ไทยให้แก่นิสิต ทั้งนี้เพื่อให้นิสิตสามารถปฏิบัติตนอยู่ในกรอบคุณธรรมและเอกลักษณ์อันดีงามของไทยสืบต่อไป

21 Oct, 2013
0
Written by admin
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การเสริมสร้างบุคลิกภาพ เพื่อเตรียมพร้อมสู่วัยทำงาน”
รวมรูปภาพ

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การเสริมสร้างบุคลิกภาพ เพื่อเตรียมพร้อมสู่วัยทำงาน” »

บุคลิกภาพและการวางตัวที่เหมาะสมในโอกาสต่าง ๆ เป็นสิ่งจำเป็นในการทำงานและการใช้ชีวิตในสังคม และเป็นส่วนหนึ่งที่เสริมให้บุคคลมีความมั่นใจในตัวเองและประสบผลสำเร็จในชีวิตการงานได้ นิสิตที่กำลังศึกษาอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยในชั้นปีที่ 4 ซึ่งกำลังจะจบการศึกษาออกไปเพื่อประกอบอาชีพต่าง ๆ

21 Oct, 2013
0
Written by admin
งานเกษตรกำแพงแสน
รวมรูปภาพ

งานเกษตรกำแพงแสน »

[Show slideshow] 123►

15 Oct, 2013
0
Written by admin
โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนิสิตและบุคลากร
รวมรูปภาพ

โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนิสิตและบุคลากร »

[Show slideshow] 123456►

15 Oct, 2013
0
Written by admin