Hot News
ภาพบรรยายกาศการเตรียมงานมหกรรมแทรกเตอร์และเครื่องจักรกลการเกษตรไทย ประจำปี 2561
กิจกรรมนิสิตงานบริการวิชาการรวมรูปภาพ

ภาพบรรยายกาศการเตรียมงานมหกรรมแทรกเตอร์และเครื่องจักรกลการเกษตรไทย ประจำปี 2561 »

ภาพบรรยายกาศการเตรียมงานมหกรรมแทรกเตอร์และเครื่องจักรกลการเกษตรไทย ประจำปี 2561 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 1 – 10 ธันวาคม 2561 ณ ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน

” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]

1 Dec, 2018
312
Written by admin
ภาควิชาเกษตรกลวิธานจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนิสิตและบุคลากร
กิจกรรมนิสิตรวมรูปภาพ

ภาควิชาเกษตรกลวิธานจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนิสิตและบุคลากร »

            เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2561 ภาควิชาเกษตรกลวิธาน ได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนิสิตและบุคลากร  โดยมีการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และทำบุญเลี้ยงพระในตอนเช้า และมีกิจกรรมพัฒนาภาควิชาฯ และมีกิจกรรมเสริมความสัมพันธ์ระหว่างนิสิตและบุคลากร      โดยมี รศ.ดร.รัตนา ตั้งวงศ์กิจ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]

1 Oct, 2018
313
Written by admin
ภาควิชาเกษตรกลวิธานได้จัดโครงการไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561
กิจกรรมนิสิตรวมรูปภาพ

ภาควิชาเกษตรกลวิธานได้จัดโครงการไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 »

ภาควิชาเกษตรกลวิธานได้จัดโครงการไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 ขึ้นเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 เพื่อเป็นการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งเอกลักษณ์ไทยให้แก่นิสิต

” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]

29 Sep, 2018
480
Written by admin
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ได้มาขอใช้สถานที่ภาควิชาเกษตรกลวิธาน เพื่อจัดงาน มหกรรมวิทย์สร้างอาชีพ
งานบริการวิชาการรวมรูปภาพ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ได้มาขอใช้สถานที่ภาควิชาเกษตรกลวิธาน เพื่อจัดงาน มหกรรมวิทย์สร้างอาชีพ »

            สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ได้มาขอใช้สถานที่ภาควิชาเกษตรกลวิธาน เพื่อดำเนินโครงการ 1 ตำบล 1 นวัตกรรมเกษตร เพื่อจัดงาน มหกรรมวิทย์สร้างอาชีพ ยกระดับภูมิภาค ในวันที่ 3 – 4 กันยายน 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับเกษตรกร เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดให้เหมาะสมกับแต่ละชุมชน ในการนี้ วว.

10 Sep, 2018
529
Written by admin
โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ให้กับนิสิตชั้นปีที่ 1
กิจกรรมนิสิตรวมรูปภาพ

โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ให้กับนิสิตชั้นปีที่ 1 »

            ภาควิชาเกษตรกลวิธาน ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ให้กับนิสิตชั้นปีที่ 1 จำนวน 43 คน   เพื่อให้ทราบและเข้าใจถึงขอบเขตของการศึกษาในหลักสูตรเครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตร ตลอดจนกฎระเบียบต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและการปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ในวันที่ 8 สิงหาคม 2561 โดยมี รศ.ดร.รัตนา ตั้งวงศ์กิจ หัวหน้าภาควิชาฯ พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากร ให้การต้อนรับ

10 Sep, 2018
236
Written by admin
ประมวลภาพงาน กตญฺญู กตเวทิตา แด่ อาจารย์บพิตร ตั้งวงศ์กิจ
กิจกรรมนิสิตรวมรูปภาพศิษย์เก่า

ประมวลภาพงาน กตญฺญู กตเวทิตา แด่ อาจารย์บพิตร ตั้งวงศ์กิจ »

” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]

26 Apr, 2018
675
Written by admin