Hot News
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ได้มาขอใช้สถานที่ภาควิชาเกษตรกลวิธาน เพื่อจัดงาน มหกรรมวิทย์สร้างอาชีพ
งานบริการวิชาการรวมรูปภาพ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ได้มาขอใช้สถานที่ภาควิชาเกษตรกลวิธาน เพื่อจัดงาน มหกรรมวิทย์สร้างอาชีพ »

            สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ได้มาขอใช้สถานที่ภาควิชาเกษตรกลวิธาน เพื่อดำเนินโครงการ 1 ตำบล 1 นวัตกรรมเกษตร เพื่อจัดงาน มหกรรมวิทย์สร้างอาชีพ ยกระดับภูมิภาค ในวันที่ 3 – 4 กันยายน 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับเกษตรกร เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดให้เหมาะสมกับแต่ละชุมชน ในการนี้ วว.

10 Sep, 2018
55
Written by admin
กลุ่มน้ำตาลไทยรุ่งเรืองนำคณะผู้บริหารและพนักงานฝ่ายอ้อย จำนวน 25 ท่าน เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย
งานบริการวิชาการ

กลุ่มน้ำตาลไทยรุ่งเรืองนำคณะผู้บริหารและพนักงานฝ่ายอ้อย จำนวน 25 ท่าน เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย »

            กลุ่มน้ำตาลไทยรุ่งเรือง ขอความอนุเคราะห์ในการนำคณะผู้บริหารและพนักงานฝ่ายอ้อย จำนวน 25 ท่าน เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาอ้อยแบบครบวงจร ในวันที่ 31 สิงหาคม 2561 เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการพัฒนาต่อไป โดยมี รศ.บพิตร ตั้งวงศ์กิจ  ศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยฯ และ รศ.ดร.รัตนา ตั้งวงศ์กิจ ให้การต้อนรับ

10 Sep, 2018
48
Written by admin
สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายจัดสัมมนาสรุปผลการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาด้านอ้อย ปี 2561
งานบริการวิชาการ

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายจัดสัมมนาสรุปผลการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาด้านอ้อย ปี 2561 »

            สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ได้จัดสัมมนาสรุปผลการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาด้านอ้อย ปี 2561 และได้เชิญ รศ.ดร.รัตนา ตั้งวงศ์กิจ และ รศ.บพิตร ตั้งวงศ์กิจ เป็นวิทยากร และนำเกษตรกร จำนวน 250 คนเข้าศึกษาดูงานการปรับปรุงพันธุ์อ้อยโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการใช้งานระบบฐานข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนาพันธุ์อ้อย และสรุปผลการดำเนินงาน 8 ศูนย์การเรียนรู้และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างวันที่ 29-30 สิงหาคม

10 Sep, 2018
26
Written by admin
โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี เข้าศึกษาดูงาน ณ ภาควิชาเกษตรกลวิธาน
งานบริการวิชาการ

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี เข้าศึกษาดูงาน ณ ภาควิชาเกษตรกลวิธาน »

            โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี ได้ขอความอนุเคราะห์นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 36 คน พร้อมด้วยครูผู้ควบคุม จำนวน 2 ท่าน เข้าศึกษาดูงาน ณ ภาควิชาเกษตรกลวิธาน เพื่อให้นักเรียนได้นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียน เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2561 โดยมี รศ.ดร.รัตนา

10 Sep, 2018
49
Written by admin
ตรวจประเมินหลักสูตร-26 ก.ค.61
งานบริการวิชาการ

ตรวจประเมินหลักสูตร-26 ก.ค.61 »

” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]

8 Sep, 2018
48
Written by admin
คณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์เข้าดูงาน
งานบริการวิชาการ

คณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์เข้าดูงาน »

            เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2561 คณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ได้ขอความอนุเคราะห์นำนักศึกษาและคณาจารรย์ จำนวน 53 คน เข้าศึกษาดูงานระบบการจัดการชลประทานเพื่อการเกษตร  โดยมี รศ.ดร.รัตนา ตั้งวงศ์กิจ หัวหน้าภาควิชาเกษตรกลวิธาน ให้การต้อนรับ

” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]

8 Sep, 2018
45
Written by admin