การจัดฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่และนักวิชาการเกษตรจากประเทศไนจีเรีย

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูจา ขอความร่วมมือจากภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน
ดำเนินการจัดฝึกอบรม เรื่อง เครื่องจักรกลเกษตรการผลิตข้าวและเครื่องสีข้าวขนาดเล็กระดับชุมชนต้นแบบประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย ให้กับเจ้าหน้าที่และนักวิชาการเกษตรไนจีเรียจำนวน 7 ราย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
ระหว่างวันที่ 24 มิถุนายน – 12 กรกฎาคม 2562

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *