ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตร
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Agricultural Machinery and Mechatronics

ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตร)
ชื่อย่อ : วท.บ. (เครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตร)
ชื่อเต็ม : Bachelor of Science (Agricultural Machinery and Mechatronics)
ชื่อย่อ : B.S. (Agricultural Machinery and Mechatronics)

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตร
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Agricultural Machinery and Mechatronics

ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตร)
ชื่อย่อ : วท.บ. (เครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตร)
ชื่อเต็ม : Bachelor of Science (Agricultural Machinery and Mechatronics)
ชื่อย่อ : B.S. (Agricultural Machinery and Mechatronics)