Calendar of Events

S Sun

M Mon

T Tue

W Wed

T Thu

F Fri

S Sat

0 events,

0 events,

1 event,

-

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์กับอาจารย์

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

1 event,

-

อบรมวิธีการใช้งาน SCOPUS ขั้นสูง กับการอบรม (starfish) SCOPUS for Researchers

3 events,

-

โครงการพัฒนาอาจารย์ มก. สู่ความเป็นอาจารย์มืออาชีพ

-

โครงการอบรม เทคนิคการใช้ข้อมูลด้านทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อพัฒนาต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์

-

โครงการอบรม เทคนิคการใช้ข้อมูลด้านทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อพัฒนาต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

1 event,

-

กิจกรรมงานรวมพลังใจ สานรัก และผูกพัน ปี 64

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

2 events,

-

ประชุมคณาจารย์และบุคลากรภาควิชาฯ ครั้งที่ 4

-

โครงการขอบคุณผู้เกษียณอายุราชการ มก.กพส. ประจำปี 2564

2 events,

-

ประชุมคณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการด้านพืชและวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการเกษตร

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

1 event,

-

โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ มก. ประจำปี 2564 หัวข้อ “รวมพลัง สร้างสรรค์งานเพื่อพัฒนา มก. และสังคม” 

1 event,

-

โครงการเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

0 events,

0 events,

0 events,