Calendar of Events

S Sun

M Mon

T Tue

W Wed

T Thu

F Fri

S Sat

0 events,

0 events,

1 event,

-

โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ มก. ประจำปี 2564 หัวข้อ “รวมพลัง สร้างสรรค์งานเพื่อพัฒนา มก. และสังคม” 

1 event,

-

โครงการเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

1 event,

-

ประชุมบุคลากรสายสนับสนุน ภาควิชาฯ ครั้งที่ 5/2564

0 events,

1 event,

-

ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและบุคลากรสายสนับสนุน (นักวิชาการเกษตร)

0 events,

1 event,

-

โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

1 event,

-

ประชุมเสวนา “แนวทางการบริหารทางวิชาการและพัฒนาวิชาการด้านเกษตรและสิ่งแวดล้อม มก.”

0 events,

1 event,

-

เสวนาออนไลน์ ครั้งที่ ๑ “เกษตรสมัยใหม่(Modern Agriculture) ทำอย่างไร เกษตรกรจึงได้ประโยชน์”

1 event,

-

กิจกรรมแนะแนวออนไลน์ TCAS 2565 ครั้งที่ 1

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

1 event,

-

โครงการสัมมนา “เส้นทางสู่การพัฒนามาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ มก.”

0 events,

0 events,

0 events,