ประชุมคณาจารย์และบุคลากรภาควิชาฯ ครั้งที่ 4

ภาควิชาเกษตรกลวิธาน ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน, กำแพงแสน

ประชุมคณาจารย์และบุคลากรภาควิชาฯ ครั้งที่ 4/2564 วันที่  22 กันยายน  2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ภาควิชาเกษตรกลวิธาน