โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ มก. ประจำปี 2564 หัวข้อ “รวมพลัง สร้างสรรค์งานเพื่อพัฒนา มก. และสังคม” 

โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ มก. ประจำปี 2564 หัวข้อ “รวมพลัง สร้างสรรค์งานเพื่อพัฒนา มก. และสังคม” วันที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. ออนไลน์ผ่านระบบ Cisco […]