ประชุมบุคลากรสายสนับสนุน ภาควิชาฯ ครั้งที่ 5/2564

ภาควิชาเกษตรกลวิธาน ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน, กำแพงแสน

ประชุมบุคลากรสายสนับสนุน ภาควิชาฯ ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 4 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสัมมนา อาคารปฏิบัติการเมคคาทรินิกส์ ภาควิชาเกษตรกลวิธาน