ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและบุคลากรสายสนับสนุน (นักวิชาการเกษตร)

ภาควิชาเกษตรกลวิธาน ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน, กำแพงแสน

ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและบุคลากรสายสนับสนุน (นักวิชาการเกษตร) วันที่ 6 ตุลาคม 2564  เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมภาควิชาฯ ชั้น 2  อาคารพูลประเสริฐ ปิยอนันท์ ภาควิชาเกษตรกลวิธาน