โครงการพัฒนาอาจารย์ มก. สู่ความเป็นอาจารย์มืออาชีพ

โครงการพัฒนาอาจารย์ มก. สู่ความเป็นอาจารย์มืออาชีพ ประจำปี พ.ศ.2564 หัวข้อ การประเมินตามสภาพจริง แนวทางที่สอดคล้องกับรูปแบบการสอนในยุควิถีใหม่ เวลา 9.00-12.00 น. ออนไลน์ผ่านระบบ Zoom

โครงการอบรม เทคนิคการใช้ข้อมูลด้านทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อพัฒนาต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์

โครงการอบรม เทคนิคการใช้ข้อมูลด้านทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อพัฒนาต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ เวลา 09.00 – 16.00 น. ออนไลน์ผ่านระบบ Cisco Webex  

โครงการอบรม เทคนิคการใช้ข้อมูลด้านทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อพัฒนาต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์

โครงการอบรม เทคนิคการใช้ข้อมูลด้านทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อพัฒนาต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ วนัที่ 10 กันยายน 22564 เวลา 09.00 – 16.00 น. ออนไลน์ผ่านระบบ Cisco Webex

กิจกรรมงานรวมพลังใจ สานรัก และผูกพัน ปี 64

โครงการสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมของบุคลากร กิจกรรมงานรวมพลังใจ สานรัก และผูกพัน ปี 64 (งานเกษียณอายุราชการ ปี 64) ในวันที่ 15 กันยายน 2564  เวลา 13.30 - 15.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ Webex

ประชุมคณาจารย์และบุคลากรภาควิชาฯ ครั้งที่ 4

ภาควิชาเกษตรกลวิธาน ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน, กำแพงแสน, นครปฐม

ประชุมคณาจารย์และบุคลากรภาควิชาฯ ครั้งที่ 4/2564 วันที่  22 กันยายน  2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ภาควิชาเกษตรกลวิธาน

ประชุมคณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการด้านพืชและวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการเกษตร

ประชุมคณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการด้านพืชและวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการเกษตร วันที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น ณห้องประชุมเสรี-สมพร ทรัพยสาร คณะเกษตร กำแพงแสน และผ่านระบบออนไลน์

ประชุม กับ บ.มหินทรา

ภาควิชาเกษตรกลวิธาน ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน, กำแพงแสน, นครปฐม

ประชุมกับ บ.มหินทรา วันที่ 23 ก.ย. 64   เวลา  15.00 -16.30 น. ออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet

โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ มก. ประจำปี 2564 หัวข้อ “รวมพลัง สร้างสรรค์งานเพื่อพัฒนา มก. และสังคม” 

โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ มก. ประจำปี 2564 หัวข้อ “รวมพลัง สร้างสรรค์งานเพื่อพัฒนา มก. และสังคม” วันที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. ออนไลน์ผ่านระบบ Cisco […]

โครงการเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โครงการเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวข้อ "แนวคิดผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม : กัญชง กัญชา และกระท่อม" ในวันพุธที่ 29 กันยายน 2564  เวลา 13.30 - 15.00 น. ผ่านทาง ( […]

ประชุมบุคลากรสายสนับสนุน ภาควิชาฯ ครั้งที่ 5/2564

ภาควิชาเกษตรกลวิธาน ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน, กำแพงแสน, นครปฐม

ประชุมบุคลากรสายสนับสนุน ภาควิชาฯ ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 4 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสัมมนา อาคารปฏิบัติการเมคคาทรินิกส์ ภาควิชาเกษตรกลวิธาน

ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและบุคลากรสายสนับสนุน (นักวิชาการเกษตร)

ภาควิชาเกษตรกลวิธาน ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน, กำแพงแสน, นครปฐม

ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและบุคลากรสายสนับสนุน (นักวิชาการเกษตร) วันที่ 6 ตุลาคม 2564  เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมภาควิชาฯ ชั้น 2  อาคารพูลประเสริฐ ปิยอนันท์ ภาควิชาเกษตรกลวิธาน