โครงการฝึกอบรม หลักสูตร เทคโนโลยีระบบควบคุมอัตโนมัติของถังไซโลและสกรูลำเลียงข้าวเปลือก สาขาวิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยว

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร เทคโนโลยีระบบควบคุมอัตโนมัติของถังไซโลและสกรูลำเลียงข้าวเปลือก สาขาวิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยว วันที่  30 พฤศจิกายน 2564   เวลา 09.30 - 16.30 น. ออนไลน์ผ่านระบบ  Cisco Webex Meeting

ประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตรฯ

ภาควิชาเกษตรกลวิธาน ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน, กำแพงแสน, นครปฐม

ประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตรฯ   วันที่ 14 ธ.ค. 2564  เวลา 13.00 - 14.30 น. ณ ห้องประชุมภาควิชาเกษตรกลวิธาน

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานการเงินบัญชีและพัสดุ

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานการเงินบัญชีและพัสดุ วันที่ 17 ธ.ค. 64  เวลา 09.00 – 13.30 น. ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ คณะเกษตร กำแพงแสน

ประชุมสัมมนาจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนคณะเกษตร กำแพงแสน

ประชุมสัมมนาจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนคณะเกษตร กำแพงแสน วันที่ 20 - 21 ธันวาคม 2564 ณ ห้องอเนกประสงค์ คณะเกษตรกำแพงแสน

โครงการร้อยดวงใจสู่ความสุขสดใส ประจำปี พ.ศ. 2565

โครงการร้อยดวงใจสู่ความสุขสดใส ประจำปี พ.ศ. 2565 ในวันที่ 27  ธันวาคม 2564  เวลา 15.00 -18.00 น. ณ อาคารก่อประดิษฐ์สกุล คณะเกษตร กำแพงแสน และ ระบบออนไลน์ Webex

ประชุมการจัดซื้อจัดจ้างตามแนวปฏิบัติตามกฎกระทรวง กำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่2) พ.ศ.2563

ประชุมการจัดซื้อจัดจ้างตามแนวปฏิบัติตามกฎกระทรวง กำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่2) พ.ศ.2563 (บุคลากรด้านการจัดซื้อจัดจ้าง) ในวันที่ 28 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30 น. - 12.00 น. ผ่านระบบ WebEx

โครงการสร้างแรงบันดาลใจ และชี้แจงเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA (รุ่นที่ 2)

โครงการสร้างแรงบันดาลใจ และชี้แจงเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA (รุ่นที่ 2) วันที่  7  มกราคม  2565   เวลา 09.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ Webex Meeting

โครงการฝึกอบรมการใช้งานโปรแกรม WPS Office

โครงการฝึกอบรมการใช้งานโปรแกรม WPS Officeโดยแนะนำเทคนิค วิธีการจัดการโปรแกรม และการเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการใช้งานที่แตกต่างจาก MS Office ในวันที่  7  มกราคม  2565   เวลา 9.00 - 12.00 น. ฝึกอบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meeting

โครงการเสวนา เรื่อง เตรียมความพร้อม ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการตามประกาศ ก.พ.อ. 2564

โครงการเสวนา เรื่อง เตรียมความพร้อม ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการตามประกาศ ก.พ.อ. 2564 วันที่ 11 มกราคม 2565  เวลา 16.30 เป็นต้นไป ผ่านระบบออนไลน์ Webex

โครงการเสวนา เรื่อง การใช้สติของมนุษย์เงินเดือนกับชีวิตวิถีใหม่

โครงการเสวนา เรื่อง การใช้สติของมนุษย์เงินเดือนกับชีวิตวิถีใหม่ วันที่ 17 มกราคม 2565  เวลา 10.00 - 11.30 น. ผ่านระบบออนไลน์ Zoom และ Facebook Live : Happy8Workplace  

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ AUN-QA

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ AUN-QA ในวันที่ 20 - 21 มกราคม 2565  เวลา 09.00 - 16.30 น. ผ่านระบบออนไลน์ Webex

โครงการให้คำปรึกษาการจัดทำแผนปรับปรุงจากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA ปีการศึกษา 2563 (รุ่นที่ 1)

โครงการให้คำปรึกษาการจัดทำแผนปรับปรุงจากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA ปีการศึกษา 2563 (รุ่นที่ 1) วันที่ 24 มกราคม 2564  เวลา 13.00 - 16.00 น. โดยระบบออนไลน์ ณ ภาควิชาเกษตรกลวิธาน