สื่อการสอน เรื่อง เครื่องจักรกลเกษตรในการผลิตข้าว

สื่อการเรียนรู้โครงการพัฒนาเทคโนโลยีและเพิ่มขีดความสามารถทางการเกษตรให้มีศักยภาพสู่การแข่งขันในเวทีโลก
การบริหารจัดการเพื่อลดต้นทุนการผลิตข้าว

การบริหารจัดการเพื่อลดต้นทุนการผลิตข้าว

การลดต้นทุน และการเพิ่มผลผลิต
การบริหารจัดการเครื่องจักรกลในนาข้าว

การบริหารจัดการเครื่องจักรกลในนาข้าว

เครื่องจักรกลเกษตรในนาข้าวสำหรับการเตรียมดิน

เครื่องจักรกลเกษตรในนาข้าวสำหรับการปลูกข้าว

เครื่องจักรกลเกษตรในนาข้าวสำหรับการดูแลรักษา

เครื่องจักรกลเกษตรในนาข้าวสำหรับการเก็บเกี่ยว
เครื่องมือเตรียมดิน

paddy field leveling for paddy field
in Thailand

Preparation of paddy field by Thai style rotary
in Thailand

Preparation of paddy field by spike tooth harrow
in Thailand

Rotary tiller for paddy field
in Thailand

Rotary tiller mounted Thai walking Tractor

2-disks plough mounted Thai walking Tractor

Mouldboard plough mounted Thai walking Tractor

preparation of paddy field by rotary in Thailand

รถไถเดินตามติดผาน สอง จาน
การปลูก

Rice sowing for paddy field in Thailand

Manual transplanter for paddy field in Thailand

Seedling Production for Rice Transplanter

Principle of rice swamp for paddy field in Thailand

Transplanter for paddy field in Thailand

Seed drill in rice swamp for paddy field in Thailand

Rice sowing machine for paddy field in Thailand
เครื่องมือดูแล

Long Tail Water Pumb with Gaosoline Engine

Long Tail Water Pumb with Hand Tractor

Long Tail water pump for paddy field in Thailand

Centrifugal pump for paddy field in Thailand

Weeder for paddy field in Thailand
เครื่องมือเก็บเกี่ยว

Unloading of Thai rice combine harvester

Rice Combine Harvester Made in Thailand
เครื่องสีข้าว

Milling Machine for Brown Rice

Rice Milling Machine: NateePun Kaset + AMM Model

Brown rice whitener machine for paddy field in Thailand

Rice cleaner machine for paddy field in Thailand

Rice Milling Machine A1: 1,250 kg paddy/day

Compact Rice Milling Machine A2: 100 kg paddy/hr.

Rice Milling Machine A2: Principle of Function of a Compact Rice milling Machine

Rice Milling Machine A3: 100 kg paddy/8hr.

Rice Milling Machine A4: Husking Machine

Rice Milling machine A5: Imoptant Components of Rice Milling Machine

Rice separator machine for paddy field in Thailand

Rice miller for paddy field in Thailand

Rice whitener machine for paddy field in Thailand

Donate

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.