ผศ.วิทวัส  ยมจินดา

Assis. Prof. Vitawas  Yomchinda

M.Sc. (Agricultural Machinery) University of British Columbia, Canada

ผศ.ชุติ  ม่วงประเสริฐ

Assis. Prof. Chuti  Moungprasert

วศ.ม. (เครื่องจักรกลเกษตร), มหาวิทยาลัยขอนแก่น

พิไลวรรณ  ชัยเจริญเสรี

Pilaiwan Chaijaroenseree

M.S.(Agricultural System & Engineering), AIT

ผศ.ดร.สุรศักดิ์  เพิ่มทรัพย์ทวี

Assis. Prof. Dr. Surasak Permsubtawee

Ph.D. (Fluid mechanics), University de Bretagne Occidentale, France

ภาวิด ตั้งวงศ์กิจ

Pavit Tangwongkit

M.S.(Mobile Communications and Smart Networking), University of Southampton