รายชื่อนิสิตชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 สาขาวิชาเกครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตร

ลำดับ รหัสนิสิต   ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น รหัส อ.ที่ปรึกษา
1 6020100014 น.ส. เจนจิรา สระอุทัย เจน A2703 รศ.ดร.รัตนา ตั้งวงศ์กิจ
2 6020100022 น.ส. ชนาพร ทองดอนคำ มด A2706 รศ.พงศ์ศักดิ์ ชลธนสวัสดิ์
3 6020100031 นาย ปวิณวัช บุญประเสริฐ เพชร A2711 ผศ.สมบัติ ขาวประทีป
4 6020100057 น.ส. ภัครมัย ธีระกุลพิศุทธิ์ คิทาโร่ A2709 อ.นนทวัชร์ ชัยณรงค์
5 6020100065 นาย รามณรงค์ อยู่ศรี ต้นไม้ A2711 ผศ.สมบัติ ขาวประทีป
6 6020100073 นาย วสุธา บุญเกิด เสือ A2703 รศ.ดร.รัตนา ตั้งวงศ์กิจ
7 6020100090 น.ส. สายธาร ชาญชัย สตางค์ A2705 ผศ.ดร.พจนา สีมันตร
8 6020100103 นาย อภิรักษ์ สมนาม เจ้น A2703 รศ.ดร.รัตนา ตั้งวงศ์กิจ
9 6020101762 นาย ชยพล เชยกลิ่น กัน A2702 ผศ.บัณฑูร ชุนสิทธิ์
10 6020101789 นาย นันทพงษ์ ควรระงับ บอล A2705 ผศ.ดร.พจนา สีมันตร
11 6020101801 น.ส. ภัทรา ใจซื่อ หมิว A2705 ผศ.ดร.พจนา สีมันตร
12 6020101819 น.ส. วรรณมณี ม่วงไม้ พลอย A2706 รศ.พงศ์ศักดิ์ ชลธนสวัสดิ์
13 6020101835 นาย สิทธิโชค แย้มพลาย คิว A2706 รศ.พงศ์ศักดิ์ ชลธนสวัสดิ์
14 6020101851 นาย อนิก นารถกุลพัฒน์ เอ็ม A2711 ผศ.สมบัติ ขาวประทีป
15 6020101860 น.ส. อังคณา พรมมี ดาว A2702 ผศ.บัณฑูร ชุนสิทธิ์
16 6020103226 นาย กรณ์ดนัย ศรีเจือทอง ดริ๊งค์ A2703 รศ.ดร.รัตนา ตั้งวงศ์กิจ
17 6020103242 นาย กษิดิศ คำนิล น้ำพุ A2706 รศ.พงศ์ศักดิ์ ชลธนสวัสดิ์
18 6020103251 นาย กิจโสภณ พันชนะ พีท A2703 รศ.ดร.รัตนา ตั้งวงศ์กิจ
19 6020103277 นาย ชนสิษฎ์ จันทร์แสง ท๊อป A2705 ผศ.ดร.พจนา สีมันตร
20 6020103285 น.ส. ชนาภา บุตรจันทร์ ฝน A2709 อ.นนทวัชร์ ชัยณรงค์
21 6020103293 นาย ชยานันต์ วงษ์สนิท โอ้ A2702 ผศ.บัณฑูร ชุนสิทธิ์
22 6020103307 นาย ชาคริช จิรัชญ์สัตยา -0 A2703 รศ.ดร.รัตนา ตั้งวงศ์กิจ
23 6020103315 นาย ชาติชาย ทองเชื้อ มอส A2711 ผศ.สมบัติ ขาวประทีป
24 6020103323 นาย ฐาปกรณ์ กันหาลิลา กล้า A2706 รศ.พงศ์ศักดิ์ ชลธนสวัสดิ์
25 6020103331 น.ส. ฐิตวรี อ่ำสอาด ขวัญ A2703 รศ.ดร.รัตนา ตั้งวงศ์กิจ
26 6020103340 นาย ณัฐวุฒิ เกิดเจริญ เจ A2703 รศ.ดร.รัตนา ตั้งวงศ์กิจ
27 6020103358 นาย ดลชัย สกุลมีสมบัติ เอ็ม A2709 อ.นนทวัชร์ ชัยณรงค์
28 6020103366 น.ส. ทอฝัน เหมือนวงศ์ทำ ทราย A2711 ผศ.สมบัติ ขาวประทีป
29 6020103382 น.ส. ธัญญาเรศ อิมพิมพ์ เฟิร์น A2706 รศ.พงศ์ศักดิ์ ชลธนสวัสดิ์
30 6020103391 นาย นพณัฐ วัชรินทร์ เปรม A2702 ผศ.บัณฑูร ชุนสิทธิ์
31 6020103412 นาย นิรุตติ์ จิโนคำ น๊อต A2703 รศ.ดร.รัตนา ตั้งวงศ์กิจ
32 6020103439 นาย ประณต น้อยเกตุ ฟลุ๊ค A2706 รศ.พงศ์ศักดิ์ ชลธนสวัสดิ์
33 6020103447 นาย ปราโมทย์ สุขเกษม บอล A2711 ผศ.สมบัติ ขาวประทีป
34 6020103455 น.ส. ปริยาภร หลิมประเสริฐ อ้อม A2705 ผศ.ดร.พจนา สีมันตร
35 6020103471 นาย พัฒนพงศ์ สาลีผล นุ๊ก A2703 รศ.ดร.รัตนา ตั้งวงศ์กิจ
36 6020103480 นาย พิสิษฐ์ รัตนธัญญา บอล A2709 อ.นนทวัชร์ ชัยณรงค์
37 6020103498 นาย ภูมิลักษม์ ถาวรรัตน์ ไอซ์ A2705 ผศ.ดร.พจนา สีมันตร
38 6020103501 นาย มงคล ขุนติ ปอน A2702 ผศ.บัณฑูร ชุนสิทธิ์
39 6020103528 น.ส. วารุณี พุทโทธา ตั๊กแตน A2703 รศ.ดร.รัตนา ตั้งวงศ์กิจ
40 6020103536 นาย วุฒิพงษ์ พิจารณ์โชติ อาร์ม A2709 อ.นนทวัชร์ ชัยณรงค์
41 6020103544 น.ส. ศิขริน เผ่าอรุณ ชมพู่ A2706 รศ.พงศ์ศักดิ์ ชลธนสวัสดิ์
42 6020103552 น.ส. ศุภากร ภูธง ไดร์ A2711 ผศ.สมบัติ ขาวประทีป
43 6020103561 น.ส. สุธิมา หอมหวล เกม A2703 รศ.ดร.รัตนา ตั้งวงศ์กิจ
44 6020103595 น.ส. เบญจพร เชียงทอง เบนซ์ A2711 ผศ.สมบัติ ขาวประทีป
45 6020105113 นาย นนท์วัฒน์ ลิ้มนราภิรมย์ อ๋อง A2706 รศ.พงศ์ศักดิ์ ชลธนสวัสดิ์
46 6020105121 น.ส. ปิยธิดา ศรีสวัสดิ์ เต๋า A2702 ผศ.บัณฑูร ชุนสิทธิ์
47 6020105130 น.ส. เยาวลักษณ์ ภูมรินทร์ พลอย A2705 ผศ.ดร.พจนา สีมันตร
48 6020105148 นาย วีรภัทร ปลื้มใจ โน้ต A2703 รศ.ดร.รัตนา ตั้งวงศ์กิจ
49 6020105164 นาย อุกฤษฏ์ ปิ่นสุวรรณ เบนซ์ A2703 รศ.ดร.รัตนา ตั้งวงศ์กิจ
50 6020100804 นาย ถนิต ศรีเมือง บีม A2711 ผศ.สมบัติ ขาวประทีป
51 6020100774 นาย ณัฐพล ทุเครือ ช้าง A2709 อ.นนทวัชร์ ชัยณรงค์
52 6020101126 นาย พงษ์ระพี แสนเสา พีเจน A2703 รศ.ดร.รัตนา ตั้งวงศ์กิจ
53 6020102726 น.ส. รุ่งฤทัย เพ็ญสว่าง พิม A2706 รศ.พงศ์ศักดิ์ ชลธนสวัสดิ์
54 6020104125 นาย จอมพล สิงห์จรรยา จอม A2703 รศ.ดร.รัตนา ตั้งวงศ์กิจ
55 6020104419 นาย นิรวิทธ์ สาโรจน์ โด๊ด A2702 ผศ.บัณฑูร ชุนสิทธิ์
56 6020104818 น.ส. วิมลมณี คงทอง น้ำพริก A2706 รศ.พงศ์ศักดิ์ ชลธนสวัสดิ์
57 6020104338 นาย นพนันนท์ ทองสุข ฟลุ๊ค A2711 ผศ.สมบัติ ขาวประทีป
58 6020102670 นาย พุฒิพงศ์ วิชัยวงษ์วัฒน์ แจ๊ป A2705 ผศ.ดร.พจนา สีมันตร
59 6020104702 นาย มานะศักดิ์ อินทร์เอียด แบงค์ A2703 รศ.ดร.รัตนา ตั้งวงศ์กิจ