เสริมแกร่งชาวไร่อ้อยสู่ยุค Thailand 4.0 จัดอบรมการผลิตอ้อยอย่างชาญฉลาด

 

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การผลิตอ้อยอย่างชาญฉลาด (Smart Sugarcane Farming)” โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) ฝึกอบรมให้กับชาวไร่อ้อยได้รับความรู้ความเข้าใจและวิธีการที่ถูกต้องในการปลูกอ้อย ตั้งแต่การเตรียมดิน การคัดเลือกพันธุ์ การปลูกอ้อย ไปจนถึงการเก็บเกี่ยวผลผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งทราบถึงกระบวนการผลิตน้ำตาลทราย ระบบการรับซื้ออ้อย และระบบการซื้อขายน้ำตาลของประเทศไทย เพื่อยกระดับการทำไร่อ้อยแบบ Thailand 4.0
“โครงการฝึกอบรมนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายที่สนับสนุนงบการจัดอบรม และภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน โดยตั้งเป้าหมายเมื่อจบหลักสูตรชาวไร่อ้อยจะสามารถนำทฤษฎีความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติจริง สามารถพัฒนาประสิทธิภาพในการทำอ้อยให้ดียิ่งขึ้น เพิ่มผลผลิตและคุณภาพอ้อยได้สูงสุด รวมถึงเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันและเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้ และหวังว่าชาวไร่อ้อยที่มาอบรมจะเป็นต้นแบบและสามารถถ่ายทอดความสำเร็จไปยังพี่น้องชาวไร่อ้อยด้วยกันต่อไปในอนาคต”

หนังสือพิมพ์โลกวันนี้รายวัน วันที่ 24 พฤษภาคม 2562

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Donate

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.
[contact-form-7 id="8723"]