Latest Past Events

ตรวจประกันคุณภาพการศึกษา ( AUN – QA )

ภาควิชาเกษตรกลวิธาน ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน, กำแพงแสน

ตรวจประกันคุณภาพการศึกษา ( AUN - QA ) วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566  เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ชั้น 1 โรงปฏิบัติการ 1 […]

กิจกรรม OPEN HOUSE

ภาควิชาเกษตรกลวิธาน ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน, กำแพงแสน

กิจกรรม OPEN HOUSE คณะเกษตร กำแพงแสน วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566  เวลา 10.00 - 14.00 น. ณ ห้องสัมมนา อาคารปฏิบัติการเมคคาทรอนิกส์เกษตร ภาควิชาเกษตรกลวิธาน