รายชื่อนิสิตชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 สาขาวิชาเครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตร

ลำดับ รหัสนิสิต   ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น รหัส อ.ที่ปรึกษา
1 6120100016 นาย นริศ กาญจนเสมา ระ A2703 รศ.ดร.รัตนา ตั้งวงศ์กิจ
2 6120100024 นาย นิตินันท์ แหวนอ่อน เปรม A2706 รศ.พงศ์ศักดิ์ ชลธนสวัสดิ์
3 6120100032 นาย พงศ์พันธุ์ ปั้นมยุรา น็อต A2709 อ.นนทวัชร์ ชัยณรงค์
4 6120100679 นาย กิตติชัย นกคุ้ม วาว A2711 ผศ.สมบัติ ขาวประทีป
5 6120100687 นาย จีรวัฒน์ สืบกลั่น ตูมตาม A2709 อ.นนทวัชร์ ชัยณรงค์
6 6120100695 นาย ชนะศักดิ์ อ่อนศรี เบิร์ด A2702 ผศ.บัณฑูร ชุนสิทธิ์
7 6120100709 นาย ณัชพล เงินเส็ง บอม A2705 ผศ.ดร.พจนา สีมันตร
8 6120100717 น.ส. นฤมล แสงประไพ หมิว A2703 รศ.ดร.รัตนา ตั้งวงศ์กิจ
9 6120100725 นาย ปรัชญา อยู่สบาย ไผ่ A2703 รศ.ดร.รัตนา ตั้งวงศ์กิจ
10 6120100733 น.ส. วริษฐา เอกดิลก กันย์ A2706 รศ.พงศ์ศักดิ์ ชลธนสวัสดิ์
11 6120100741 นาย วิศรุต รัตนสิงห์ เต้ย A2706 รศ.พงศ์ศักดิ์ ชลธนสวัสดิ์
12 6120100750 น.ส. ศิริวรรณ ล่วงลือ ฟ้า A2709 อ.นนทวัชร์ ชัยณรงค์
13 6120102019 น.ส. กัณทิมา สุขสบาย กัณ A2711 ผศ.สมบัติ ขาวประทีป
14 6120102027 น.ส. จรรยา ใจตรง เอ A2709 อ.นนทวัชร์ ชัยณรงค์
15 6120102035 น.ส. จิดาภา ศาสตร์วัฒนโรจน์ จ๋า A2702 ผศ.บัณฑูร ชุนสิทธิ์
16 6120102043 น.ส. ชณัฐนภา ลับภู อ้อม A2705 ผศ.ดร.พจนา สีมันตร
17 6120102051 น.ส. ชลดา เอกรินทรากุล หมวย A2703 รศ.ดร.รัตนา ตั้งวงศ์กิจ
18 6120102060 นาย ธนพัฒน์ แห้วเพ็ชร บอส A2709 อ.นนทวัชร์ ชัยณรงค์
19 6120102078 นาย พิสิษฐ์ สอิ้งทอง ยิว A2711 ผศ.สมบัติ ขาวประทีป
20 6120102086 นาย ภูดิพัฒน์ จำปาเรือง โด่ง A2709 อ.นนทวัชร์ ชัยณรงค์
21 6120102094 นาย ภูธาร พานนนท์ ป่าน A2702 ผศ.บัณฑูร ชุนสิทธิ์
22 6120102108 นาย วีรภัทร สหพรอุดมการ บอล A2705 ผศ.ดร.พจนา สีมันตร
23 6120102116 นาย วุฒิชัย ตระการรัศมีทิพย์ กัส A2703 รศ.ดร.รัตนา ตั้งวงศ์กิจ
24 6120102124 นาย สราวุธ ขุนสวัสดิ์ การ์ด A2706 รศ.พงศ์ศักดิ์ ชลธนสวัสดิ์
25 6120102132 นาย สหรัฐ จันทร์สุบิน ริว A2709 อ.นนทวัชร์ ชัยณรงค์
26 6120102141 น.ส. สุนิชา พันธ์พงษ์ศิริกุล เบสท์ A2706 รศ.พงศ์ศักดิ์ ชลธนสวัสดิ์
27 6120102159 น.ส. อภิญญา แก้วสุติน เหมียว A2709 อ.นนทวัชร์ ชัยณรงค์
28 6120102167 นาย อันดามัน มาศเมฆ ท็อป A2711 ผศ.สมบัติ ขาวประทีป
29 6120103112 นาย กัปตัน ฉิมพาลี แจ็ค A2709 อ.นนทวัชร์ ชัยณรงค์
30 6120103121 น.ส. ชนิกานต์ แหยมประกอบทรัพย์ แยม A2711 ผศ.สมบัติ ขาวประทีป
31 6120103139 นาย ณัฐนันท์ อาลัยเวช กานต์ A2702 ผศ.บัณฑูร ชุนสิทธิ์
32 6120103147 นาย ธนธรณ์ จันทร์นิล   A2705 ผศ.ดร.พจนา สีมันตร
33 6120103155 น.ส. ปาริฉัตร เจริญเชาว์ นิว A2709 อ.นนทวัชร์ ชัยณรงค์
34 6120103171 น.ส. พิชญ์สินี อินทรพิทักษ์ มิ้ว A2702 ผศ.บัณฑูร ชุนสิทธิ์
35 6120103180 น.ส. วัชราภรณ์ รังษีสว่าง ออย A2705 ผศ.ดร.พจนา สีมันตร
36 6120103198 นาย สรวิชญ์ เพ็ชรสี่หมื่น ไบร์ท A2706 รศ.พงศ์ศักดิ์ ชลธนสวัสดิ์
37 6120103201 นาย สุภัทร คงสอน ปอง A2709 อ.นนทวัชร์ ชัยณรงค์
38 6120103571 นาย อภินันท์ สุนนพพา ปลาหมึก A2702 ผศ.บัณฑูร ชุนสิทธิ์
39 6120103589 น.ส. อารยา พงษ์ระวีวัฒน์ บีม A2705 ผศ.ดร.พจนา สีมันตร
40 6120103848 นาย ปรีชา เกษสัมมะ โม A2703 รศ.ดร.รัตนา ตั้งวงศ์กิจ
41 6120101128 น.ส. กัญญารัตน์ เซี่ยงจง   A2706 รศ.พงศ์ศักดิ์ ชลธนสวัสดิ์
42 6120101403 นาย ธนากร โสภาลี อาร์ต A2709 อ.นนทวัชร์ ชัยณรงค์
43 6120101641 นาย รัฐชานนท์ เล้าอรุณ เฟริส A2711 ผศ.สมบัติ ขาวประทีป
44 6120102663 นาย ธนัช นันทวงศ์ ตัง A2703 รศ.ดร.รัตนา ตั้งวงศ์กิจ