รายชื่อนิสิตชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 สาขาวิชาเครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตร

ที่ รหัสนิสิต   ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น อ.ที่ปรึกษา
1 6220100026 นาย เกียรติศักดิ์ เงินทรัพย์ กอล์ฟ รศ.ดร.รัตนา ตั้งวงศ์กิจ
2 6220100034 นาย จิรายุ วันจิ๋ว เจมส์ ผศ.สมบัติ ขาวประทีป
3 6220100042 นาย เฉลิมขวัญ กุ้ยอ่อน คอปเตอร์ ผศ.สมบัติ ขาวประทีป
4 6220100051 น.ส. ชลมาศ แสงอ่วม พลอย 1 รศ.พงศ์ศักดิ์ ชลธนสวัสดิ์
5 6220100069 นาย ณภัทร สุภีกิจ โมสต์ ผศ.นนทวัชร์ ชัยณณงค์
6 6220100077 นาย เทพนรินทร์ คุ้มภัย ฟง รศ.พงศ์ศักดิ์ ชลธนสวัสดิ์
7 6220100085 นาย ธนัตถ์สิษฐ์ หงษ์ยนต์ กรีน ผศ.บัณฑูร ชุนสิทธิ์
8 6220100093 น.ส. ธันยธร องอาจ อ๋อม รศ.ดร.รัตนา ตั้งวงศ์กิจ
9 6220100107 นาย นนทกร แซ่หลี หลุง รศ.พงศ์ศักดิ์ ชลธนสวัสดิ์
10 6220100115 น.ส. พรพรรณ ธรรมสาลี อาย ผศ.สมบัติ ขาวประทีป
11 6220100123 น.ส. ภีรนันธ์ พราหมสุภา แนท ผศ.สมบัติ ขาวประทีป
12 6220100131 นาย ภูมินภัทร เกษตรไพสิฐ ภูมิ รศ.ดร.รัตนา ตั้งวงศ์กิจ
13 6220100166 นาย ศุภกร แสงขำ ภู ผศ.นนทวัชร์ ชัยณณงค์
14 6220100174 นาย สกานต์ สมทรัพย์ ป๋อ รศ.พงศ์ศักดิ์ ชลธนสวัสดิ์
15 6220100191 นาย อดิศร คำพล นัน ผศ.บัณฑูร ชุนสิทธิ์
16 6220100204 น.ส. อรสา สารโพคา มายด์ รศ.พงศ์ศักดิ์ ชลธนสวัสดิ์
17 6220100212 นาย อัษฎาวุธ หอพิสุทธิสาร ปั่น รศ.พงศ์ศักดิ์ ชลธนสวัสดิ์
18 6220100221 น.ส. อิสราภรณ์ พิมพะจักร์ ฟลุ๊ค ผศ.บัณฑูร ชุนสิทธิ์
19 6220102037 น.ส. จินดา เสถียรธีราภาพ พลอย รศ.พงศ์ศักดิ์ ชลธนสวัสดิ์
20 6220102045 นาย พลกฤษณ์ ตรีเเดงน้อย กานต์ รศ.ดร.รัตนา ตั้งวงศ์กิจ
21 6220102053 นาย ศักดิ์ดา มะลิซ้อน ดา ผศ.สมบัติ ขาวประทีป
22 6220102061 น.ส. อัญชลี ฉายแสง อัญ รศ.ดร.รัตนา ตั้งวงศ์กิจ
23 6220102665 นาย กฤษฎากร ฉายอรุณ คิง ผศ.สมบัติ ขาวประทีป
24 6220102673 นาย กิตติศักดิ์ ตันทเตมี เขต ผศ.นนทวัชร์ ชัยณณงค์
25 6220102681 นาย กิตติธัช สายสร้อย ไนซ์ รศ.พงศ์ศักดิ์ ชลธนสวัสดิ์
26 6220102703 นาย คณิศร นาคสงวน ไนซ์ รศ.พงศ์ศักดิ์ ชลธนสวัสดิ์
27 6220102711 นาย จิรภัทร สุขสมบูรณ์ จิ รศ.ดร.รัตนา ตั้งวงศ์กิจ
28 6220102720 น.ส. ฉัตรนภา เขียวยศ แป้ง ผศ.สมบัติ ขาวประทีป
29 6220102738 นาย ต่อลาภ กู้ทรัพย์ หิน ผศ.สมบัติ ขาวประทีป
30 6220102762 นาย พิชญ เทาศิริ พีช ผศ.นนทวัชร์ ชัยณณงค์
31 6220102789 นาย วรเมธ เหล่าคงถาวร โอม ผศ.บัณฑูร ชุนสิทธิ์
32 6220102797 น.ส. ศิริกาญจน์ ไกรสร มายด์ ผมยาว ผศ.นนทวัชร์ ชัยณณงค์
33 6220103424 น.ส. ขนิษฐดา บุญพรม ฟ้า รศ.พงศ์ศักดิ์ ชลธนสวัสดิ์
34 6220103432 น.ส. จีรนันท์ สอนฮั้ว จุ๊บแจง ผศ.บัณฑูร ชุนสิทธิ์
35 6220103441 นาย ณภัทร จินดาอยู่ เฟรม รศ.พงศ์ศักดิ์ ชลธนสวัสดิ์
36 6220103467 นาย ธนกร ทิพย์โสภา บาส ผศ.สมบัติ ขาวประทีป
37 6220103491 น.ส. พิมพ์ชนก เดชะบุญ กิ๊ฟ รศ.พงศ์ศักดิ์ ชลธนสวัสดิ์
38 6220103513 นาย มณฑลธรรม วิชาวงษ์ จอน ผศ.บัณฑูร ชุนสิทธิ์
40 6220103530 นาย ศุภวิชญ์ อินทันวิทย์ ก้อง รศ.พงศ์ศักดิ์ ชลธนสวัสดิ์
41 6220103548 น.ส. สุธิดา โพธิวราพรรณ พลอย 2 ผศ.สมบัติ ขาวประทีป
42 6220103556 น.ส. ไอริณ สนเปี่ยม แตงโม ผศ.สมบัติ ขาวประทีป
43 6220104234 นาย ปวริศร โรจนรัตน์ มาร์ค รศ.พงศ์ศักดิ์ ชลธนสวัสดิ์
44 6220101723 น.ส. วิชุดา ชูกร มายด์ รศ.พงศ์ศักดิ์ ชลธนสวัสดิ์
45 6220103262 น.ศ. รัมภ์รดา ศรีเหรัญ แบม รศ.พงศ์ศักดิ์ ชลธนสวัสดิ์
47 6220104056 นาย เมธาสิทธิ์  ปัญญาวรเกียรติ การ์ฟิลด์ ผศ.นนทวัชร์ ชัยณรงค์