รายชื่อนิสิตชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 สาขาวิชาเครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตร

ลำดับ รหัสนิสิต   ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น รหัส อ.ที่ปรึกษา
1 6220100026 นาย เกียรติศักดิ์ เงินทรัพย์ กอล์ฟ A2703 รศ.ดร.รัตนา ตั้งวงศ์กิจ
2 6220100034 นาย จิรายุ วันจิ๋ว เจมส์ A2708 อ.ชุติ ม่วงประเสริฐ
3 6220100042 นาย เฉลิมขวัญ กุ้ยอ่อน คอปเตอร์ A2711 ผศ.สมบัติ ขาวประทีป
4 6220100051 น.ส. ชลมาศ แสงอ่วม พลอย 1 A2706 รศ.พงศ์ศักดิ์ ชลธนสวัสดิ์
5 6220100069 นาย ณภัทร สุภีกิจ โมสต์ A2709 ผศ.นนทวัชร์ ชัยณณงค์
6 6220100077 นาย เทพนรินทร์ คุ้มภัย ฟง A2705 ผศ.พจนา สีมันตร
7 6220100085 นาย ธนัตถ์สิษฐ์ หงษ์ยนต์ กรีน A2702 ผศ.บัณฑูร ชุนสิทธิ์
8 6220100093 น.ส. ธันยธร องอาจ อ๋อม A2703 รศ.ดร.รัตนา ตั้งวงศ์กิจ
9 6220100107 นาย นนทกร แซ่หลี หลุง A2706 รศ.พงศ์ศักดิ์ ชลธนสวัสดิ์
10 6220100115 น.ส. พรพรรณ ธรรมสาลี อาย A2708 อ.ชุติ ม่วงประเสริฐ
11 6220100123 น.ส. ภีรนันธ์ พราหมสุภา แนท A2711 ผศ.สมบัติ ขาวประทีป
12 6220100131 นาย ภูมินภัทร เกษตรไพสิฐ ภูมิ A2703 รศ.ดร.รัตนา ตั้งวงศ์กิจ
13 6220100166 นาย ศุภกร แสงขำ ภู A2709 ผศ.นนทวัชร์ ชัยณณงค์
14 6220100174 นาย สกานต์ สมทรัพย์ ป๋อ A2705 ผศ.พจนา สีมันตร
15 6220100191 นาย อดิศร คำพล นัน A2702 ผศ.บัณฑูร ชุนสิทธิ์
16 6220100204 น.ส. อรสา สารโพคา มายด์ A2705 ผศ.พจนา สีมันตร
17 6220100212 นาย อัษฎาวุธ หอพิสุทธิสาร ปั่น A2706 รศ.พงศ์ศักดิ์ ชลธนสวัสดิ์
18 6220100221 น.ส. อิสราภรณ์ พิมพะจักร์ ฟลุ๊ค A2702 ผศ.บัณฑูร ชุนสิทธิ์
19 6220102037 น.ส. จินดา เสถียรธีราภาพ พลอย A2706 รศ.พงศ์ศักดิ์ ชลธนสวัสดิ์
20 6220102045 นาย พลกฤษณ์ ตรีเเดงน้อย กานต์ A2703 รศ.ดร.รัตนา ตั้งวงศ์กิจ
21 6220102053 นาย ศักดิ์ดา มะลิซ้อน ดา A2708 อ.ชุติ ม่วงประเสริฐ
22 6220102061 น.ส. อัญชลี ฉายแสง อัญ A2703 รศ.ดร.รัตนา ตั้งวงศ์กิจ
23 6220102665 นาย กฤษฎากร ฉายอรุณ คิง A2711 ผศ.สมบัติ ขาวประทีป
24 6220102673 นาย กิตติศักดิ์ ตันทเตมี เขต A2709 ผศ.นนทวัชร์ ชัยณณงค์
25 6220102681 นาย กิตติธัช สายสร้อย ไนซ์ A2705 ผศ.พจนา สีมันตร
26 6220102703 นาย คณิศร นาคสงวน ไนซ์ A2706 รศ.พงศ์ศักดิ์ ชลธนสวัสดิ์
27 6220102711 นาย จิรภัทร สุขสมบูรณ์ จิ A2703 รศ.ดร.รัตนา ตั้งวงศ์กิจ
28 6220102720 น.ส. ฉัตรนภา เขียวยศ แป้ง A2708 อ.ชุติ ม่วงประเสริฐ
29 6220102738 นาย ต่อลาภ กู้ทรัพย์ หิน A2708 อ.ชุติ ม่วงประเสริฐ
30 6220102762 นาย พิชญ เทาศิริ พีช A2709 ผศ.นนทวัชร์ ชัยณณงค์
31 6220102789 นาย วรเมธ เหล่าคงถาวร โอม A2702 ผศ.บัณฑูร ชุนสิทธิ์
32 6220102797 น.ส. ศิริกาญจน์ ไกรสร มายด์ ผมยาว A2709 ผศ.นนทวัชร์ ชัยณณงค์
33 6220103424 น.ส. ขนิษฐดา บุญพรม ฟ้า A2705 ผศ.พจนา สีมันตร
34 6220103432 น.ส. จีรนันท์ สอนฮั้ว จุ๊บแจง A2702 ผศ.บัณฑูร ชุนสิทธิ์
35 6220103441 นาย ณภัทร จินดาอยู่ เฟรม A2706 รศ.พงศ์ศักดิ์ ชลธนสวัสดิ์
36 6220103467 นาย ธนกร ทิพย์โสภา บาส A2708 อ.ชุติ ม่วงประเสริฐ
37 6220103483 นาย พรเทพ ช่อกง เทพ A2709 ผศ.นนทวัชร์ ชัยณณงค์
38 6220103491 น.ส. พิมพ์ชนก เดชะบุญ กิ๊ฟ A2706 รศ.พงศ์ศักดิ์ ชลธนสวัสดิ์
39 6220103513 นาย มณฑลธรรม วิชาวงษ์ จอน A2702 ผศ.บัณฑูร ชุนสิทธิ์
40 6220103521 น.ส. วริศรา ร้อยแก้ว ลูกตาล A2703 รศ.ดร.รัตนา ตั้งวงศ์กิจ
41 6220103530 นาย ศุภวิชญ์ อินทันวิทย์ ก้อง A2705 ผศ.พจนา สีมันตร
42 6220103548 น.ส. สุธิดา โพธิวราพรรณ พลอย 2 A2708 อ.ชุติ ม่วงประเสริฐ
43 6220103556 น.ส. ไอริณ สนเปี่ยม แตงโม A2711 ผศ.สมบัติ ขาวประทีป
44 6220104234 นาย ปวริศร โรจนรัตน์ มาร์ค A2706 รศ.พงศ์ศักดิ์ ชลธนสวัสดิ์
45 6220101723 น.ส. วิชุดา ชูกร มายด์ A2706 รศ.พงศ์ศักดิ์ ชลธนสวัสดิ์
46 6220103262 น.ศ. รัมภ์รดา ศรีเหรัญ แบม A2706 รศ.พงศ์ศักดิ์ ชลธนสวัสดิ์
47 6220103823 นาย ชัยนันท์ โนนสันเทียะ นิว A2711 ผศ.ดร.สมบัติ ขาวประทีป
48 6220104056 นาย เมธาสิทธิ์ ปัญญาวรเกียรติ การ์ฟิลด์ A2709 ผศ.นนทวัชร์ ชัยณรงค์