โครงการอบรมการใช้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ให้กับบุคลากรสายสน้บสนุน

ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน ได้จัดโครงการอบรมการใช้ภาษาต่างประเทศ
(ภาษาอังกฤษ) ให้กับบุคลากรสายสน้บสนุน เพื่อให้บุคลากรมีความสามารถสามารถใช้ภาษาอังกฤษเบื้องต้น
ในการติดต่อกับชาวต่างชาติได้ ในระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 – 17 มิถุนายน 2562 โดยได้รับเกียรติจาก
อ.ดร.อุดมกฤษฎ์ ศรีนนท์ เป็นวิทยากรให้ความรู้กับบุคลากร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Donate

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.