ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน

แนะนำหลักสูตร

เครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตร
ภาพรวมการแข่งขัน Smart Agricultural Robot Contest 2021

เกี่ยวกับภาควิชา

ความเป็นมา

Read More

ปรัชญา ปณิธาน

Read More

วัตถุประสงค์

Read More

กิจกรรมนิสิต, งานบริการวิชาการ, ข่าวการศึกษา, ทั่วไป

โครงการฝึกอบรมทางวิชาการ หลักสูตร “การเสริมสร้างบุคลิกภาพเพื่อเตรียมความพร้อมสู่วัยทำงาน” ประจำปีการศึกษา 2565 ( วันที่ 7 ม.ค. 2566 )

ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน ได้จัด โครงการฝึกอบรมทางวิชาการหลักสูตร “การเสริมสร้างบุคลิกภาพเพื่อเตรียมความพร้อมสู่วัยทำงาน” ขึ้นเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2566 ให้กับนิสิตชั้นปีที่ 4 ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2565 นี้ เพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้ในเรื่องของการแต่งกาย การสร้างบุคลิกภาพ  และวิธีประพฤติปฏิบัติตน เมื่อต้องก้าวเข้าสู่วัยทำงาน โดยได้รับเกียรติจาก […]

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน นำ คณะผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร “Post-harvest management and rice value chain “( จากประเทศ Burkina Faso ) เข้าศึกษาดูงาน ในช่วงการจัดงาน ThaiTAM 2022

เมื่อวันที่ 4 ธันวามคม 2565  สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน นำ คณะผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร ” Post-harvest management and rice value chain ” จำนวน 15 คน […]

TCAS66 รอบที่ 1 Portfolio#2

TCAS66 รอบที่ 1 Portfolio ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน ประจำปีการศึกษา 2566 เปิดรับสมัคร (ครั้งที่ 2) ช่วงเวลาการสมัคร: 13 ธ.ค. 2565 ถึง 9 ม.ค. 2566 […]

ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน ได้รับรางวัลผลการดำเนินงานบริหารหลักสูตรดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2564

วันพุธที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2565 ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน ได้เข้าร่วมรับรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 16 ประจำปี พ.ศ.2565 โดยมี รศ.ดร.รัตนา ตั้งวงศ์กิจ ประธานหลักสูตรฯ และ รศ.พงศ์ศักดิ์ ชลธนสวัสดิ์ […]

ผลงานของภาควิชา

งานวิจัย/ประชุมวิชาการ

Read More

งานบริการวิชาการ

Read More

บทความวิชาการ

Read More

วิทยากร

Read More

ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก

Thailand-SBC
ThaiTAM.org

ศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย
(THAILAND SUGARCANE BREEDING CENTER)

ความเป็นมา

ศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย (THAILAND SUGARCANE BREEDING CENTER) หรือมีชื่อย่อที่ใช้เรียกกันทั่วไปว่า “TSBC”
บทบาท ภารกิจ หน้าที่

ดำเนินการด้านการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์อ้อยด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยในระดับนานาชาติ

กิจกรรมสำคัญของ TSBC

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปรับปรุงพันธุ์อ้อย

ความรู้ด้านนวัตกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร

smartfarm_header
class_header
life_header
sugarcane_header