ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน

แนะนำหลักสูตร

เครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตร

เกี่ยวกับภาควิชา

ความเป็นมา

Read More

ปรัชญา ปณิธาน

Read More

วัตถุประสงค์

Read More

กิจกรรมนิสิต, งานบริการวิชาการ, ข่าวการศึกษา, ทั่วไป

โครงการไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 ( วันที่ 5 ส.ค. 2565 )

ภาควิชาเกษตรกลวิธานได้จัดกิจกรรมโครงการไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 ขึ้นเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565  เพื่อให้นิสิตได้กราบไหว้บูรพาจารย์และได้ระลึกถึงผู้มีพระคุณที่ได้อบรมสั่งสอนให้เป็นคนดีในสังคม รวมถึง เพื่อให้นิสิตเกิดความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะมากยิ่งขึ้น

Welcome Delegates

The Delegation of AAACU 2022 Summer Enrichment Course “Sustainable Agriculture to SDGs” ข้อมูลเพิ่มเติม

โควตาพิเศษ สำหรับบุตรเกษตรกร ยุวเกษตรกร ที่ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน ประจำปีการศึกษา 2565

โควตาพิเศษ สำหรับบุตรเกษตรกร ยุวเกษตรกร ที่ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน ในทุกๆ ปีการศึกษา ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน เปิดโอกาสให้บุตร-หลานเกษตรกรที่เรียบจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับสิทธิพิเศษในการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ในภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักสูตร เครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตรเพื่อให้บุตรหลานเกษตรกรได้มาศึกษา และนำความรู้ด้านเทคโนโลยีการเกษตร […]

การทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2564 ( วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 )

ภาควิชาเกษตรกลวิธาน ได้จัดกิจกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2564 ขึ้นในวันที่ 2 พฤษภาคม 2565

ผลงานของภาควิชา

งานวิจัย/ประชุมวิชาการ

Read More

งานบริการวิชาการ

Read More

บทความวิชาการ

Read More

วิทยากร

Read More

ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก

Thailand-SBC
ThaiTAM.org

ศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย
(THAILAND SUGARCANE BREEDING CENTER)

ความเป็นมา

ศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย (THAILAND SUGARCANE BREEDING CENTER) หรือมีชื่อย่อที่ใช้เรียกกันทั่วไปว่า “TSBC”
บทบาท ภารกิจ หน้าที่

ดำเนินการด้านการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์อ้อยด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยในระดับนานาชาติ

กิจกรรมสำคัญของ TSBC

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปรับปรุงพันธุ์อ้อย

ความรู้ด้านนวัตกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร

smartfarm_header
class_header
life_header
sugarcane_header