ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน

แนะนำหลักสูตร

กิจกรรมนิสิต, งานบริการวิชาการ, ข่าวการศึกษา, ทั่วไป

การแข่งขันหุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติสำหรับการเกษตรอัจฉริยะ 2021

ภาควิชาฯ ส่งนิสิตเข้าร่วมโครงการ 1 ทีม ในชื่อทีม Mechatronic Design มีนิสิตจำนวน 17 คน ประกอบด้วยนิสิตปี 2, 3 และ ปี 4 โดยเลือกแข่งในหัวข้อ หุ่นยนต์อารักขาพืช โครงสร้างพื้นฐานของหุ่นยนต์จะใช้การขับเคลื่อนตำแหน่งของแขนกลด้วยเส้นลวด และใช้แขนกลที่มีโครงสร้างแบบอนุกรมเพื่อเพิ่มความสามารถในการอารักขาพืช

โครงการค่ายสนับสนุนความโดดเด่นทางด้านการเกษตรและเทคโนโลยีทางการเกษตร ( วมว.มก. วันที่ 30 พ.ค. 65 )

ภาควิชาเกษตรกลวิธาน ได้จัดกิจกรรม “เครื่องจักรกลและนวัตกรรมเกษตรเพื่อการทำฟาร์มสมัยใหม่” ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 60 คน จากโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ( โครงการ วมว.มก. ) โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยแลัพัฒนาการศึกษา  ในโครงการค่ายสนับสนุนความโดดเด่นทางด้านการเกษตรและเทคโนโลยีทางการเกษตร เมื่อวันที่ […]

โควตาพิเศษ สำหรับบุตรเกษตรกร ยุวเกษตรกร ที่ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน ประจำปีการศึกษา 2565

โควตาพิเศษ สำหรับบุตรเกษตรกร ยุวเกษตรกร ที่ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน ในทุกๆ ปีการศึกษา ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน เปิดโอกาสให้บุตร-หลานเกษตรกรที่เรียบจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับสิทธิพิเศษในการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ในภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักสูตร เครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตรเพื่อให้บุตรหลานเกษตรกรได้มาศึกษา และนำความรู้ด้านเทคโนโลยีการเกษตร […]

การทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2564 ( วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 )

ภาควิชาเกษตรกลวิธาน ได้จัดกิจกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2564 ขึ้นในวันที่ 2 พฤษภาคม 2565

ผลงานของภาควิชา

งานวิจัย/ประชุมวิชาการ

Read More

งานบริการวิชาการ

Read More

บทความวิชาการ

Read More

วิทยากร

Read More

ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก

thai-sbc
thaitam-01

ศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย
(THAILAND SUGARCANE BREEDING CENTER)

ความเป็นมา

ศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย (THAILAND SUGARCANE BREEDING CENTER) หรือมีชื่อย่อที่ใช้เรียกกันทั่วไปว่า “TSBC”
บทบาท ภารกิจ หน้าที่

ดำเนินการด้านการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์อ้อยด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยในระดับนานาชาติ

กิจกรรมสำคัญของ TSBC

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปรับปรุงพันธุ์อ้อย

ความรู้ด้านนวัตกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร

smartfarm_header
class_header
life_header
sugarcane_header