ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน

แนะนำหลักสูตร

เครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตร

เกี่ยวกับภาควิชา

ความเป็นมา

Read More

ปรัชญา ปณิธาน

Read More

วัตถุประสงค์

Read More

กิจกรรมนิสิต, งานบริการวิชาการ, ข่าวการศึกษา, ทั่วไป

โครงการไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 ( วันที่ 5 ส.ค. 2565 )

ภาควิชาเกษตรกลวิธานได้จัดกิจกรรมโครงการไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 ขึ้นเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565  เพื่อให้นิสิตได้กราบไหว้บูรพาจารย์และได้ระลึกถึงผู้มีพระคุณที่ได้อบรมสั่งสอนให้เป็นคนดีในสังคม รวมถึง เพื่อให้นิสิตเกิดความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะมากยิ่งขึ้น

กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา กระทรวงการต่างประเทศ นำคณะเอกอัครราชฑูตภูมิภาคเอเซียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา เข้าศึกษาดูงาน ณ ภาควิชาเกษตรกลวิธาน ( 15 ก.ย. 65 )

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2565 กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา กระทรวงการต่างประเทศ นำคณะเอกอัครราชฑูตภูมิภาคเอเซียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา เข้าศึกษาดูงานด้านการเกษตร อุตสาหกรรมการเกษตร ณ ภาควิชาเกษตรกลวิธาน โดยมี รศ.พงศ์ศักดิ์  ชลธนสวัสดิ์ และ รศ.ดร.รัตนา  […]

โควตาพิเศษ สำหรับบุตรเกษตรกร ยุวเกษตรกร ที่ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน ประจำปีการศึกษา 2565

โควตาพิเศษ สำหรับบุตรเกษตรกร ยุวเกษตรกร ที่ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน ในทุกๆ ปีการศึกษา ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน เปิดโอกาสให้บุตร-หลานเกษตรกรที่เรียบจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับสิทธิพิเศษในการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ในภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักสูตร เครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตรเพื่อให้บุตรหลานเกษตรกรได้มาศึกษา และนำความรู้ด้านเทคโนโลยีการเกษตร […]

กิจกรรมเกษียณสำราญ เกษตรกลวิธาน 65

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565 ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน และภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร ร่วมกันจัดงาน “เกษียณสำราญ เกษตรกลวิธาน 65” ให้กับผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร

ผลงานของภาควิชา

งานวิจัย/ประชุมวิชาการ

Read More

งานบริการวิชาการ

Read More

บทความวิชาการ

Read More

วิทยากร

Read More

ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก

Thailand-SBC
ThaiTAM.org

ศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย
(THAILAND SUGARCANE BREEDING CENTER)

ความเป็นมา

ศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย (THAILAND SUGARCANE BREEDING CENTER) หรือมีชื่อย่อที่ใช้เรียกกันทั่วไปว่า “TSBC”
บทบาท ภารกิจ หน้าที่

ดำเนินการด้านการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์อ้อยด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยในระดับนานาชาติ

กิจกรรมสำคัญของ TSBC

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปรับปรุงพันธุ์อ้อย

ความรู้ด้านนวัตกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร

smartfarm_header
class_header
life_header
sugarcane_header