ปี

ชื่อผลงาน

2564 การศึกษาลักษณะกายภาพของอ้อยท่อนที่ได้จากการตัดและไม่ตัดยอดอ้อยโดยรถตัดอ้อยท่อน (สมบัติ ขาวประทีป, รัตนา ตั้งวงศ์กิจ, พงศ์ศักดิ์ ชลธนสวัสดิ์, ชุติ ม่วงประเสริฐ, นนทวัชร์ ชัยณรงค์, ชวลิต คณากรสุขสันต์ และสมหวัง หลีค้า. การประชุมวิชาการระดับชาตินนทรีอีสาน ครั้งที่ 9. วันที่ 27 พฤศจิกายน 2564.  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร.)  (รางวัลยอดเยี่ยมในการนำเสนอ)

2562

การศึกษาความสามารถของกระดานวัดความยาวจากรถตัดอ้อยท่อน
(สมบัติ ขาวประทีป, รัตนา ตั้งวงศ์กิจ, พงศ์ศักดิ์ ชลธนสวัสดิ์, ชุติ ม่วงประเสริฐ, นนทวัชร์ ชัยณรงค์ และ ทศพร เชาว์วิเศษ. 2562. การศึกษาความสามารถของกระดานวัดความยาวจากรถตัดอ้อยท่อน. วารสารสจล.ชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. ปีที่ 2 (ฉบับมกราคม–ธันวาคม): 30–35 น.)

2561

การศึกษาและประเมินประสิทธิภาพการทำงานของอาคารควบคุมสภาพแวดล้อมสำหรับการออกดอกอ้อย ณ   ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย
(คฑาพิสิษฐ์ คูเพชรรัตน์  รัตนา ตั้งวงศ์กิจ และ บพิตร ตั้งวงศ์กิจ. 2561. การศึกษาและประเมินประสิทธิภาพการทำงานของอาคารควบคุมสภาพแวดล้อมสำหรับการออกดอกอ้อย ณ   ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย. การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทยระดับชาติ ครั้งที่ 19 วันที่ 26-27 เมษายน 2561 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติจุฬาภรณ์ (วรวนา หัวหิน โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่น) อ.หัวหิน จ.ประจวบครีรีขันธุ์  หน้า 495-502.)

2561

การเก็บรักษาพันธุกรรมอ้อยด้วยวิธีการชะลอการเจริญเติบโตในสภาพเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
(วรรณนภา กมลจินดา  รัตนา ตั้งวงศ์กิจ  พงศ์ศักดิ์ ชลธนสวัสดิ์ และพิสสวรรณ เจียมสมบัติ. 2561. การเก็บรักษาพันธุกรรมอ้อยด้วยวิธีการชะลอการเจริญเติบโตในสภาพเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ. การประชุมวิชาการอ้อยและน้ำตาลแห่งชาติ ปี 2561 วารสารแก่นเกษตร ปีที่ 46  ฉบับพิเศษ 2. วันที่ 21-23 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ อำเมือง จังหวัดอุบลราชธานี. หน้า 44-53.)

2561

เทรลเลอร์เกษตรพร้อมระบบชั่งน้ำหนัก
(นนทวัชร์ ชัยณรงค์. 2561. เทรลเลอร์เกษตรพร้อมระบบชั่งน้ำหนัก. การประชุมวิชาการอ้อยและน้ำตาลแห่งชาติ ปี 2561 วารสารแก่นเกษตร ปีที่ 46  ฉบับพิเศษ 2. วันที่ 21-23 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ อำเมือง จังหวัดอุบลราชธานี. หน้า 257-264.)

2561

เครื่องวัดความยาวท่อนอ้อยจากรถตัดอ้อยชนิดท่อน
(สมบัติ ขาวประทีป, รัตนา ตั้งวงศ์กิจ, พงศ์ศักดิ์ ชลธนสวัสดิ์, ชุติ ม่วงประเสริฐ, นนทวัชร์ ชัยณรงค์ และ สมหวัง หลีค้า. 2561. เครื่องวัดความยาวท่อนอ้อยจากรถตัดอ้อยชนิดท่อน. แก่นเกษตร ปีที่ 46 (ฉบับพิเศษ): 249–256 น.)

2561

เครื่องวัดความยาวท่อนอ้อยจากรถตัดอ้อยชนิดท่อน
(สมบัติ ขาวประทีป รัตนา ตั้งวงศ์กิจ พงศ์ศักดิ์ ชลธนสวัสดิ์ ชุติ ม่วงประเสริฐ  นนทวัชร์ ชัยณรงค์ และ สมหวัง หลีค้า. 2561. เครื่องวัดความยาวท่อนอ้อยจากรถตัดอ้อยชนิดท่อน, น. 249-256, ใน การประชุมวิชาการอ้อยแห่งชาติ ปี 2561. 21-23 สิงหาคม 2561, กรมวิชาการเกษตรร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น, ขอนแก่น.)

2560

การวิเคราะห์ต้นทุนการทำนาแบบน้ำตมโดยใช้ระบบบริหารจัดการเครื่องจักรกลเกษตร
(วิโรจน์ ทรงรัตนา  รัตนา ตั้งวงศ์กิจ บพิตร ตั้งวงศ์กิจ และนนทวัชร์ ชัยณรงค์. 2560. การวิเคราะห์ต้นทุนการทำนาแบบน้ำตมโดยใช้ระบบบริหารจัดการเครื่องจักรกลเกษตร. การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 14. ระหว่างวันที่ 7-8 ธันวาคม 2560 ณ อาคารศูนย์เรียนรวม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นครปฐม. หน้า 3884-3892.)

2560

การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการเครื่องจักรกลเกษตรในการผลิตข้าว.
(วรรณวณัช ชัยณรงค์ บพิตร ตั้งวงศ์กิจ และพงศ์ศักดิ์ ชลธนสวัสดิ์. 2560. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการเครื่องจักรกลเกษตรในการผลิตข้าว. การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 14. ระหว่างวันที่ 7-8 ธันวาคม 2560 ณ อาคารศูนย์เรียนรวม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นครปฐม. หน้า 2525-2533.)

2560

การพัฒนาโปรแกรมสำหรับการบริหารจัดการเครื่องจักรกลเกษตรในนาข้าว ของโครงการพัฒนาเทคโนโลยีและเพิ่มขีดความสามารถทางการเกษตรให้มีศักยภาพสู่การแข่งขันในเวทีโลก
(ปฐมพงษ์ คุมพล รัตนา ตั้งวงศ์กิจ พงศ์ศักดิ์ ชลธนสวัสดิ์ และสมบัติ ขาวประทีป. 2560. การพัฒนาโปรแกรมสำหรับการบริหารจัดการเครื่องจักรกลเกษตรในนาข้าว ของโครงการพัฒนาเทคโนโลยีและเพิ่มขีดความสามารถทางการเกษตรให้มีศักยภาพสู่การแข่งขันในเวทีโลก. การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 14. ระหว่างวันที่ 7-8 ธันวาคม 2560 ณ อาคารศูนย์เรียนรวม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นครปฐม. หน้า 2525-2549.)

2560

การทดสอบสมรรถนะของเครื่องอัดฟางสำหรับการอัดใบอ้อยในแปลงอ้อยหลังการเก็บเกี่ยวด้วยรถตัดอ้อย
(พงศ์ศักดิ์ ชลธนสวัสดิ์ ชุติ ม่วงประเสริฐ บพิตร ตั้งวงศ์กิจ รัตนา ตั้งวงศ์กิจ และสมบัติ ขาวประทีป. 2560. การทดสอบสมรรถนะของเครื่องอัดฟางสำหรับการอัดใบอ้อยในแปลงอ้อยหลังการเก็บเกี่ยวด้วยรถตัดอ้อย. การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18 ประจำปี 2560. วันที่ 7 – 9 กันยายน 2560. ณ   อิมแพค เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร.)

2559

การออกแบบเครื่องคัดแยกเปลือกหุ้มเมล็ดและทำความสะอาดถั่วงอก
(พงศ์ศักดิ์ ชลธนสวัสดิ์ ชุติ ม่วงประเสริฐ บพิตร ตั้งวงศ์กิจ รัตนา ตั้งวงศ์กิจ และพูลประเสริฐ ปิยะอนันต์. 2559. การออกแบบเครื่องคัดแยกเปลือกหุ้มเมล็ดและทำความสะอาดถั่วงอก. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร ปีที่ 47 ฉบับที่ 3 (พิเศษ) กันยายน–ธันวาคม 2559. ISSN 397-400 (2559) หน้า 397-400.)

2557

ผลของอุณหภูมิ และระยะเวลาในการต้มตาอ้อยต่อการงอกของข้อตาอ้อย.
(วรรณนภา กมลจินดา  รัตนา ตั้งวงศ์กิจ บพิตร ตั้งวงศ์กิจ และพงศ์ศักดิ์ ชลธนสวัสดิ์. 2557. ผลของอุณหภูมิ และระยะเวลาในการต้มตาอ้อยต่อการงอกของข้อตาอ้อย. การประชุมวิชาการอ้อยและน้ำตาลแห่งชาติ ประจำปี 2557. 13-15 สิงหาคม 2557 จังหวัดกาญจนบุรี.)

2557

โครงการพัฒนาเครื่องจักรกลการเกษตรสำหรับการปลูกอ้อย “การพัฒนารูปแบบเครื่องปลูกอ้อย เพื่อลดต้นทุนการปลูกอ้อย
(บพิตร ตั้งวงศ์กิจ รัตนา ตั้งวงศ์กิจ พงศ์ศักดิ์ ชลธนสวัสดิ์ นนทวัชร์ ชัยณรงค์ และชุติ ม่วงประเสริฐ. 2557. โครงการพัฒนาเครื่องจักรกลการเกษตรสำหรับการปลูกอ้อย “การพัฒนารูปแบบเครื่องปลูกอ้อย เพื่อลดต้นทุนการปลูกอ้อย”. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน. นครปฐม)

2556

ปัจจัยสภาพแวดล้อมที่มีต่อการงอกของข้าวกล้องสำหรับการออกแบบเครื่องเพาะข้าวกล้องงอกกึ่งอัตโนมัติ
(พงศ์ศักดิ์ ชลธนสวัสดิ์ บพิตร ตั้งวงศ์กิจ รัตนา ตั้งวงศ์กิจ และชุติ ม่วงประเสริฐ. 2556. ปัจจัยสภาพแวดล้อมที่มีต่อการงอกของข้าวกล้องสำหรับการออกแบบเครื่องเพาะข้าวกล้องงอกกึ่งอัตโนมัติ. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร ปีที่ 44 ฉบับที่ 3 (พิเศษ) กันยายน – ธันวาคม 2556. ISSN 0125 – 0369. หน้า 482-485.)

2556

Development of mobile application for searching thai commercial cane varieties
(Ratana Tangwongkit  Borpit Tangwongkit   Prasit Vongsateam  Jakgit Kuntong Thawat Hamarn  Pongsak Chonthanasawad and Lop Phavaphutanon. 2018. Development of mobile application for searching thai commercial cane varieties. ISSCT JOINT 12th GERMPLASM & BREEDING AND 9th MOLECULAR BIOLOGY WORKSHOPS, October 22-26 2018, Okinawa, Japan.)

2556

&การพัฒนาระบบวิเคราะห์และออกแบบเครื่องผสมปุ๋ยเคมีแบบอัตโนมัติระบบสมองกลฝังตัวในการควบคุมการทำงาน
(บพิตร ตั้งวงศ์กิจ รัตนา ตั้งวงศ์กิจ นนทวัชร์ ชัยณรงค์ เสกสรร ศาสตร์สถิต  วรากร คำแก้ว เจษฎา กาญจนะ วิทยา ปล้องไหม และเจริญมิตร วรเดช. 2556. การพัฒนาระบบวิเคราะห์และออกแบบเครื่องผสมปุ๋ยเคมีแบบอัตโนมัติระบบสมองกลฝังตัวในการควบคุมการทำงาน. ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร  กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน) 

2556

การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยกำหนดการให้น้ำพืชและการเก็บเกี่ยว
(พงศ์ศักดิ์ ชลธนสวัสดิ์ บพิตร ตั้งวงศ์กิจ และรัตนา ตั้งวงศ์กิจ. 2548. การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยกำหนดการให้น้ำพืชและการเก็บเกี่ยว. การประชุมทางวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 5. วันที่ 26-29 เมษายน 2548. จัดโดยภาควิชาพืชสวน คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า. หน้า 405-408.)

2556

การพัฒนาเครื่องเพาะข้าวกล้องงอกพร้อมรับประทานแบบกึ่งอัตโนมัติ
(พงศ์ศักดิ์ ชลธนสวัสดิ์ บพิตร ตั้งวงศ์กิจ รัตนา ตั้งวงศ์กิจ และชุติ ม่วงประเสริฐ. 2556. การพัฒนาเครื่องเพาะข้าวกล้องงอกพร้อมรับประทานแบบกึ่งอัตโนมัติ. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร ปีที่ 46 ฉบับที่ 3/1 (พิเศษ) กันยายน – ธันวาคม 2558. ISSN 0125 – 0369. หน้า 433-436.)

2555

การออกแบบและพัฒนาไถระเบิดดานดานชนิดสั่นสะเทือนติดท้ายรถแทรกเตอร์ขนาดเล็ก
(ปฐมพงษ์ คุมพล บพิตร ตั้งวงศ์กิจ  และรัตนา ตั้งวงศ์กิจ. 2555. การออกแบบและพัฒนาไถระเบิดดานดานชนิดสั่นสะเทือนติดท้ายรถแทรกเตอร์ขนาดเล็ก. การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 ประจำปี 2555.  4-5 เมษายน 2555 จังหวัดเชียงใหม่.)

2555

การศึกษาและออกแบบเครื่องคัดแยกเปลือกหุ้มเมล็ดถั่วงอก
(พงศ์ศักดิ์ ชลธนสวัสดิ์  บพิตร ตั้งวงศ์กิจ  รัตนา ตั้งวงศ์กิจ และสุณัฏฐา อัฐฐิศิลป์เวท 2555. การศึกษาและออกแบบเครื่องคัดแยกเปลือกหุ้มเมล็ดถั่วงอก. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 10  วันที่ 22-24 สิงหาคม 2555. ขอนแก่น. 119-122 หน้า.)

2555

การพัฒนารูปแบบการจัดการคีบอ้อยและชุดหัวคีบอ้อยเพื่อลดสิ่งปนเปื้อนเข้าโรงงานน้ำตาล
(บพิตร ตั้งวงศ์กิจ  รัตนา ตั้งวงศ์กิจ  สมบัติ ขาวประทีป  นนทวัชร์ ชัยณรงค์  ปฐมพงษ์ คุมพล  สมหวัง หลีค้า  สานนท์ บุญมี และพรทิพา เจือกโว้น. 2555. การพัฒนารูปแบบการจัดการคีบอ้อยและชุดหัวคีบอ้อยเพื่อลดสิ่งปนเปื้อนเข้าโรงงานน้ำตาล. ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร  กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน)

2555

Development of Sugarcane Planting Using Implements Attached to a Walking Tractor for Small Scale Cane Grower
(Nonthawat Chainarong Ratana Tangwongkit  Borpit Tangwongkit and Pathompong Khumpol. 2555. Development of Sugarcane Planting Using Implements Attached to a Walking Tractor for Small Scale Cane Grower. The 13th Annual Conference of Thai Society of Agricultural Engineering International Conference on Agricultural Engineering. April 4-5, 2012, Chiangmai, Thailand. The Mechanical Engineering  Department, Chiang Mai University, and the Thai Society of Agricultural Engineering.)

2555

Real-time Selective Herbicide Applicator for Field Sugarcane
(Somying Thainimit,  Apimuk Muangkasem, Rachaporn Keinprasit, Thanika Duangtanoo, Ratana Tangwongkit and Tsuyoshi Isshiki. 2012. Real-time Selective Herbicide Applicator for Field Sugarcane. Kasetsart J. (Nat. Sci.) 46 L 955 – 965 (2012))

2555

Green Manual Seeder for Sugarcane Fields Powered by an Electrical Motor
(Sombat Khawprateep Borpit Tangwongkit  Ratana Tangwongkit and Somwang Leekar. 2012. Green Manual Seeder for Sugarcane Fields Powered by an Electrical Motor. The 13th Annual Conference of Thai Society of Agricultural Engineering International Conference on Agricultural Engineering. April 4-5, 2012, Chiangmai, Thailand. The Mechanical Engineering  Department, Chiang Mai University, and the Thai Society of Agricultural Engineering.)

2554

การศึกษาความเป็นไปได้ในการทำธุรกิจขายผักสดปลอดสารพิษผ่านระบบสังคมออนไลน์ (กฤติน พวงมะลิต บพิตร ตั้งวงศ์กิจ และรัตนา ตั้งวงศ์กิจ. 2554. การศึกษาความเป็นไปได้ในการทำธุรกิจขายผักสดปลอดสารพิษผ่านระบบสังคมออนไลน์. การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 10. วันที่ 18-20 พฤษภาคม 2554.)

2554

การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบขนส่งอ้อยเข้าสู่โรงงาน
(บพิตร และคณะ 2547. การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบขนส่งอ้อยเข้าสู่โรงงาน.  สัมมนาการเผยแพร่ผลงานวิจัย เรื่อง การเร่งรัดงานวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอ้อยและเครื่องจักรกลในไร่อ้อยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ. กองโครงการและประสานงานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. วันที่ 31 สิงหาคม 2547. หน้า 166-199.)

2554

การพัฒนาวิธีการตัดและคีบอ้อยของรถคีบอ้อยอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มคุณภาพอ้อยและลดสิ่งปนเปื้อนที่ติดมากับอ้อย
(บพิตร ตั้งวงศ์กิจ  รัตนา ตั้งวงศ์กิจ  นนทวัชร์ ชัยณรงค์  สมบัติ ขาวประทีป  ปฐมพงษ์ คุมพล  สมหวัง หลีค้า  สานนท์ บุญมี และพรทิพา เจือกโว้น. 2554. การพัฒนาวิธีการตัดและคีบอ้อยของรถคีบอ้อยอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มคุณภาพอ้อยและลดสิ่งปนเปื้อนที่ติดมากับอ้อย. ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร  กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน)

2554

การพัฒนาเครื่องมือตรวจเช็คการอัดแน่นตัวของดินในไร่สัปปะรด
(บพิตร ตั้งวงศ์กิจ  รัตนา ตั้งวงศ์กิจ  นนทวัชร์ ชัยณรงค์  และสมบัติ ขาวประทีป. 2554. การพัฒนาเครื่องมือตรวจเช็คการอัดแน่นตัวของดินในไร่สัปปะรด.   ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร  กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน)

2553

การศึกษาวิจัยผลกระทบของการใช้เครื่องจักรกลการเกษตร ระบบขนส่งในแปลงอ้อย และรถตัดอ้อยต่อการอัดตัวแน่นของดิน
(บพิตร ตั้งวงศ์กิจ  รัตนา ตั้งวงศ์กิจ  พงศ์ศักดิ์  ชลธนสวัสดิ์  นนทวัชร์ ชัยณรงค์  สมบัติ ขาวประทีป  ปฐมพงษ์ คุมพล. 2552. การศึกษาวิจัยผลกระทบของการใช้เครื่องจักรกลการเกษตร ระบบขนส่งในแปลงอ้อย และรถตัดอ้อยต่อการอัดตัวแน่นของดิน. ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร  กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน.)

2553

การศึกษาความลึกการหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าวที่เหมาะสมเพื่อออกแบบและพัฒนาเครื่องปลูกข้าวแบบโรยเมล็ด
(พงศ์ศักดิ์ ชลธนสวัสดิ์  ชุติ ม่วงประเสริฐ  บพิตร ตั้งวงศ์กิจ  รัตนา ตั้งวงศ์กิจ และ  พจนา สีมันตร. 2553. การศึกษาความลึกการหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าวที่เหมาะสมเพื่อออกแบบและพัฒนาเครื่องปลูกข้าวแบบโรยเมล็ด. การประชุมวิชาการ งานเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 8. วันที่ 30-31 กรกฎาคม 2553.พิษณุโลก)

2553

การวิจัยประสิทธิภาพการใช้ท่อนพันธุ์อ้อยจากรถตัดอ้อยและประสิทธิภาพในการปลูกอ้อยโดยใช้เครื่องปลูกอ้อยชนิดใช้ท่อนพันธุ์จากรถตัดอ้อย
(นนทวัชร์ ชัยณรงค์   รัตนา ตั้งวงศ์กิจ  บพิตร  ตั้งวงศ์กิจ  สมบัติ ขาวประทีป  พงศ์ศักดิ์  ชลธนสวัสดิ์  สานนท์ บุญมี  ปฐมพงศ์ คุมพล  และสมหวัง หลีค้า. 2553. การวิจัยประสิทธิภาพการใช้ท่อนพันธุ์อ้อยจากรถตัดอ้อยและประสิทธิภาพในการปลูกอ้อยโดยใช้เครื่องปลูกอ้อยชนิดใช้ท่อนพันธุ์จากรถตัดอ้อย. การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 ประจำปี 2553. วันที่ 6-7 พฤษภาคม 2553. จัดโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นครปฐม. หน้า 72-77.)

2553

การวิจัยประสิทธิภาพการใช้ท่อนพันธุ์อ้อยจากรถตัดอ้อย และประสิทธิภาพในการปลูกอ้อยโดยใช้เครื่องปลูกอ้อยชนิดใช้ท่อนพันธุ์จากรถตัดอ้อย
(รัตนา ตั้งวงศ์กิจ บพิตร ตั้งวงศ์กิจ  นนทวัชร์ ชัยณรงค์ และสมบัติ ขาวประทีป. 2553. การวิจัยประสิทธิภาพการใช้ท่อนพันธุ์อ้อยจากรถตัดอ้อย และประสิทธิภาพในการปลูกอ้อยโดยใช้เครื่องปลูกอ้อยชนิดใช้ท่อนพันธุ์จากรถตัดอ้อย. ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร  กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน)

2553

การพัฒนารูปแบบการปลูกอ้อยโดยใช้เครื่องมือติดท้ายรถไถเดินตามสำหรับเกษตรกรรายเล็ก
(รัตนา ตั้งวงศ์กิจ  นนทวัชร์ ชัยณรงค์ วรรธนะ กสานติกุล และปฐมพงษ์ คุมพล. 2553. การพัฒนารูปแบบการปลูกอ้อยโดยใช้เครื่องมือติดท้ายรถไถเดินตามสำหรับเกษตรกรรายเล็ก. ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร  กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน)

2553

การพัฒนาเครื่องใส่ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดผงติดท้ายรถแทรกเตอร์ขนาดเล็กแบบปรับปริมาณการใส่ปุ๋ยได้
(นนทวัชร์ ชัยณรงค์ สมบัติ ขาวประทีป และพิเชษฐ์ สืบสายพรหม. 2553. การพัฒนาเครื่องใส่ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดผงติดท้ายรถแทรกเตอร์ขนาดเล็กแบบปรับปริมาณการใส่ปุ๋ยได้. ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน. 30 น.)

2553

การเปรียบเทียบคุณภาพอ้อยที่เข้าสู่โรงงานน้ำตาลที่มีวิธีการเก็บเกี่ยวที่แตกต่างกัน (กรณีศึกษาโรงงานน้ำตาลนครเพชร โรงงานน้ำตาลกำแพงเพชร และโรงงานน้ำตาลพิษณุโลก)
(บพิตร ตั้งวงศ์กิจ  รัตนา ตั้งวงศ์กิจ  พจนา สีมันตร  พงศ์ศักดิ์ ชลธนสวัสดิ์ นนทวัชร์ ชัยณรงค์  สมบัติ ขาวประทีป  ชุติ ม่วงประเสริฐ  วรรณธนะ กสานติกุล  ปฐมพงษ์ คุมพล  สมหวัง หลีค้า  และสานนท์ บุญมี. 2553. การเปรียบเทียบคุณภาพอ้อยที่เข้าสู่โรงงานน้ำตาลที่มีวิธีการเก็บเกี่ยวที่แตกต่างกัน (กรณีศึกษาโรงงานน้ำตาลนครเพชร โรงงานน้ำตาลกำแพงเพชร และโรงงานน้ำตาลพิษณุโลก). ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร  กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน)

2553

เครื่องหยอดเมล็ดพืชบำรุงดินสำหรับไร่อ้อยชนิดควบคุมอัตราการหยอดด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า
(บพิตร ตั้งวงศ์กิจ สมบัติ ขาวประทีป และสานนท์ บุญมี. 2553. เครื่องหยอดเมล็ดพืชบำรุงดินสำหรับไร่อ้อยชนิดควบคุมอัตราการหยอดด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า. ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร  กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน)

2553

Prototype of a Real-Time Precision Herbicide Applicator over between-row of Sugarcane Field
(A. Muangkasem, S. Thainimit, R. Keinprasit, T. Isshiki, R. Tangwongkit. 2010. Prototype of a Real-Time Precision Herbicide Applicator over between-row of Sugarcane Field. The International Conference on Information and Communication Technology for Embedded Systems (IC-ICTES 2010), 28-30 Jan 2010, Thailand.)

2552

การออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์กำหนดและจ่ายเมล็ดพืชแบบลมดูดอัตโนมัติ
(บพิตร ตั้งวงศ์กิจ  รัตนา ตั้งวงศ์กิจ สมบัติ ขาวประทีป  สานนท์ บุญมี  และพิเชษฐ์ สืบสายพรหม. 2552. การออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์กำหนดและจ่ายเมล็ดพืชแบบลมดูดอัตโนมัติ. ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร  กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน)

2552

การออกแบบและพัฒนาไถระเบิดดินดานชนิดสั่นสะเทือนติดท้ายรถแทรกเตอร์ขนาดเล็ก
(บพิตร ตั้งวงศ์กิจ  รัตนา ตั้งวงศ์กิจ วรรธนะ กสานติกุล และปฐมพงษ์ คุมพล. 2552. การออกแบบและพัฒนาไถระเบิดดินดานชนิดสั่นสะเทือนติดท้ายรถแทรกเตอร์ขนาดเล็ก. ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร  กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน)

2552

การศึกษาประสิทธิภาพและต้นทุนการให้น้ำหยดบนผิวดินแบบติดตั้งท่อถาวรตามร่องและแบบร่องเว้นร่องในอ้อย
(พงศ์ศักดิ์  ชลธนสวัสดิ์  บพิตร  ตั้งวงศ์กิจ  รัตนา  ตั้งวงศ์กิจ. และสมบัติ ขาวประทีป. 2552. การศึกษาประสิทธิภาพและต้นทุนการให้น้ำหยดบนผิวดินแบบติดตั้งท่อถาวรตามร่องและแบบร่องเว้นร่องในอ้อย. การประชุมวิชาการงานเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 7. วันที่ 29-30 กรกฎาคม 2552. จัดโดยคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร.หน้า 77.)

2552

การศึกษาความพึงพอใจในการใช้งานไบโอดีเซล(B100) ในภาคเกษตรกรรม
(นนทวัชร์ ชัยณรงค์  บพิตร  ตั้งวงศ์กิจ  พิเชษฐ์  สืบสายพรหม และปฐมพงษ์ คุมพล. 2552. การศึกษาความพึงพอใจในการใช้งานไบโอดีเซล(B100) ในภาคเกษตรกรรม. ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร  กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน)

2552

การปรับปรุงรถตัดอ้อยเพื่อใช้ในการตัดท่อนพันธุ์อ้อย
(บพิตร  ตั้งวงศ์กิจ  รัตนา  ตั้งวงศ์กิจ  สมบัติ ขาวประทีป  นนทวัชร์  ชัยณรงค์  และพงศ์ศักดิ์  ชลธนสวัสดิ์. 2552. การปรับปรุงรถตัดอ้อยเพื่อใช้ในการตัดท่อนพันธุ์อ้อย. การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. วันที่ 17-20 มีนาคม 2552. หน้า 55-61.)

2552

Situation The Rate of Fuel Consumption of the Sugarcane Harvester: A Case Study of the Performance of Sugarcane Cutting in the West of Thailand
(S. Khawprateep and N. Chainarong. 2009. Situation The Rate of Fuel Consumption of the Sugarcane Harvester: A Case Study of the Performance of Sugarcane Cutting in the West of Thailand. 2009 ISSCT Agricultural Engineering Workshop. March 3-5, 2009. Nakhon Pathom, Thailand.p 13.)

2552

Situation of Sugarcane Mechanization on Thailand
(B. tangwongkit, R. Tangwongkit and T. Intharumpan. 2009. Situation of Sugarcane Mechanization on Thailand. 2009 ISSCT Agricultural Engineering Workshop. March 3-5, 2009. Nakhon Pathom, Thailand.)

2551

ผลของอุณหภูมิก่อนการเก็บรักษาและอุณหภูมิการเก็บรักษาต่อคุณภาพบางประการของยอดผักหวานบ้าน
(พงศ์ศักดิ์  ชลธนสวัสดิ์  บพิตร  ตั้งวงศ์กิจ  รัตนา  ตั้งวงศ์กิจ. และชุติ  ม่วงประเสริฐ. 2551. ผลของอุณหภูมิก่อนการเก็บรักษาและอุณหภูมิการเก็บรักษาต่อคุณภาพบางประการของยอดผักหวานบ้าน. การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 7. วันที่ 26-30 พฤษภาคม 2551. จัดโดยภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. หน้า 235.)

2551

การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพและต้นทุนการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันพืช
(พงศ์ศักดิ์  ชลธนสวัสดิ์  บพิตร  ตั้งวงศ์กิจ  รัตนา  ตั้งวงศ์กิจ. และพจนา  สีมันตร. 2551. การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพและต้นทุนการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันพืช. การประชุมวิชาการงานเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2551. วันที่ 8-10 กันยายน 2551. จัดโดยคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร.หน้า 147.)

2551

Field Evaluation of a Variable Rate herbicide Applicator
(Borpit Tangwongkit, Ratana Tangwongkit, V.M. Salokhe, H.P.W. Jayasuriya and Hiroshi Nakashima.. 2008. Field Evaluation of a Variable Rate herbicide Applicator. Agricultural Information Research, Japanese Society for Artificial Intelligence. 2007, 1-5 pp.)

2550

การจัดการเครื่องมือในการผลิตหญ้าแพงโกล่าในเขตจังหวัดชัยนาท ปีการเพาะปลูก 2548
(บพิตร  ตั้งวงศ์กิจ  ประสิทธิ  โพธิ์ยี่  รัตนา  ตั้งวงศ์กิจ  และบุญส่ง  หนองนา. 2550. การจัดการเครื่องมือในการผลิตหญ้าแพงโกล่าในเขตจังหวัดชัยนาท ปีการเพาะปลูก 2548.  การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   ครั้งที่ 45. วันที่ 30 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2550. จัดโดย มหาวิทยาลัยเกษตร ศาสตร์. หน้า 302-310.)

2550

Development of MIS and GIS Data Recording Programe of GAP Shrimp Farm on Pocket PC
(Tangwongkit. B, Tangwongkit. R, and Chonthanasawad, P. 2007. Development of MIS and GIS Data Recording Programe of GAP Shrimp Farm on Pocket PC. International Agricultural Engineering Conference. 3-6 December 2007, Bangkok, Thailand.)

2549

ผลของการลดอุณหภูมิก่อนการเก็บรักษาและอุณหภูมิการเก็บรักษาต่อคุณภาพบางประการของยอดผักหวานบ้าน
(พงศ์ศักดิ์ ชลธนสวัสดิ์ บพิตร ตั้งวงศ์กิจ รัตนา ตั้งวงศ์กิจและชุติ ม่วงประเสริฐ. 2549. ผลของการลดอุณหภูมิก่อนการเก็บรักษาและอุณหภูมิการเก็บรักษาต่อคุณภาพบางประการของยอดผักหวานบ้าน. การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 7. วันที่ 26 – 30 พฤษภาคม 2551. ณ โรงแรมอมรินทร์รากูนพิษณุโลก จ.พิษณุโลก)

2549

การออกแบบเครื่องใส่ปุ๋ยชนิดปรับปริมาณปุ๋ยตามปริมาณฐาตุปุ๋ยหลักที่มีอยู่ในดิน
(รัตนา ตั้งวงศ์กิจ บพิตร ตั้งวงศ์กิจ  พูลประเสริฐ  ปิยะอนันต์ และฐิตินัย ชัยณรงค์. 2549. การออกแบบเครื่องใส่ปุ๋ยชนิดปรับปริมาณปุ๋ยตามปริมาณฐาตุปุ๋ยหลักที่มีอยู่ในดิน. ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร  กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน)

2549

การศึกษาผลกระทบของขนาดรูหัวฉีดน้ำของหัวสปริงเกลอร์ต่อปริมาณประชากรแมลงศัตรูในการผลิตหน่อไม้ฝรั่ง
(พงศ์ศักดิ์  ชลธนสวัสดิ์  บพิตร  ตั้งวงศ์กิจ  และรัตนา  ตั้งวงศ์กิจ. 2549. การศึกษาผลกระทบของขนาดรูหัวฉีดน้ำของหัวสปริงเกลอร์ต่อปริมาณประชากรแมลงศัตรูในการผลิตหน่อไม้ฝรั่ง. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 6. จัดโดยภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. หน้า 337-340.)

2549

Devlopment of a real-time, variable rate herbicide applicator using machine vision for between-row weeding of sugarcane fields
(Tangwongkit. R, Salokhe, V.M. and Jayasuriya. H.P.W. 2006. Devlopment of a real-time, variable rate herbicide applicator using machine vision for between-row weeding of sugarcane fields. The CIGR Ejournal vol 8.)

2548

การออกแบบเครื่องพ่นสารกำจัดวัชพืชในร่องอ้อยชนิดปรับอัตราการจ่ายตามปริมาณวัชพืช
(รัตนา ตั้งวงศ์กิจ บพิตร ตั้งวงศ์กิจ  พูลประเสริฐ  ปิยะอนันต์ และฐิตินัย ชัยณรงค์. 2548. การออกแบบเครื่องพ่นสารกำจัดวัชพืชในร่องอ้อยชนิดปรับอัตราการจ่ายตามปริมาณวัชพืช. ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร  กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน)

2548

การพัฒนาเครื่องมือกำจัดวัชพืชและใส่ปุ๋ยอ้อย
(พูลประเสริฐ  ปิยะอนันต์  และคณะ. 2548. การพัฒนาเครื่องมือกำจัดวัชพืชและใส่ปุ๋ยอ้อย. การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 43 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. วันที่ 1-4 กุมภาพันธ์ 2548. หน้า 132-139.)

2548

Development of a tractor mounted, low-cost, real-time, site-specific herbicide applicator for sugarcane
(Tangwongkit. R, Salokhe, V.M. and Jayasuriya. H.P.W. 2005. Development of a tractor mounted, low-cost, real-time, site-specific herbicide applicator for sugarcane. ACIAR Final Program and Abstracts 4th Asian Conference of Industrial Automation and Robotics. May 11-13, 2005 Landmark Hotel, Bangkok, Thailand.)

2548

Development of a sugarcane weeding-fertilizing machine
(Tangwongkit. B, Tangwongkit. R, Chainarong, T. and Chonthanaswad, P. 2005. Development of a sugarcane weeding-fertilizing machine. International Agricultural Engineering Conference. 6-9 December 2005, Bangkok, Thailand.p 24.)

2547

การพัฒนาระบบเชี่ยวชาญอ้อย
(ฐิตินัย และคณะ 2547. การพัฒนาระบบเชี่ยวชาญอ้อย.  สัมมนาการเผยแพร่ผลงานวิจัย เรื่อง การเร่งรัดงานวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอ้อยและเครื่องจักรกลในไร่อ้อยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ. กองโครงการและประสานงานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. วันที่ 31 สิงหาคม 2547. หน้า 145-165.)

2547

การพัฒนาเครื่องจักรกลเกษตรในไร่อ้อย
(พูลประเสริฐ และคณะ 2547. การพัฒนาเครื่องจักรกลเกษตรในไร่อ้อย.  สัมมนาการเผยแพร่ผลงานวิจัย เรื่อง การเร่งรัดงานวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอ้อยและเครื่องจักรกลในไร่อ้อยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ. กองโครงการและประสานงานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. วันที่ 31 สิงหาคม 2547. หน้า 107-144.)

2547

Manual Sugarcane Harvesting System vs. Mechanical Harvesting System in Thailand
(Qishuo, D., Tangwongkit B. and Tangwongkit R. 2004. Manual Sugarcane Harvesting System vs. Mechanical Harvesting System in Thailand. Agricultural Mechanization in Asia, Africa and Latin America. Vol.35 No.1. 33-36 pp.)

2547

Development of a Rotary Tiller for Mixing Sugarcane Residues
(Salokhe, V.M., Chainarong C. and Tangwongkit R. 2004. Development of a Rotary Tiller for Mixing Sugarcane Residues. Proceedings of 7th Asia-Pacific Conference and 25th Annual Meeting of the Japanese Society for Terramechanics of the ISTVS., sept 11-16, 2004.    pp.)

2546

การออกแบบพัฒนาเครื่องสับคลุกใบอ้อย (วช.-มก.)
(พูลประเสริฐ  ปิยะอนันต์  และคณะ. 2546. การออกแบบพัฒนาเครื่องสับคลุกใบอ้อย (วช.-มก.). การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 41 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. วันที่ 3-7 กุมภาพันธ์ 2546. หน้า 555-559.)

2546

การออกแบบและพัฒนาเครื่องปลูกอ้อยแบบไม่เตรียมดิน แบบ กว.44 (วช.-มก.)
(บพิตร  ตั้งวงศ์กิจ, พูลประเสริฐ  ปิยะอนันต์ และรัตนา ตั้งวงศ์กิจ. 2546. การออกแบบและพัฒนาเครื่องปลูกอ้อยแบบไม่เตรียมดิน แบบ กว.44 (วช.-มก.). การประชุมทางวิชาการ  ครั้งที่ 41  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. วันที่  3-7 กุมภาพันธ์ 2546. หน้า 560-567.)

2545

เทคนิคการผลิตอ้อยในจังหวัดบุรีรัมย์ ปีการเพาะปลูก 2545 (รัตนา  ตั้งวงศ์กิจ และคณะ 2547. เทคนิคการผลิตอ้อยในจังหวัดบุรีรัมย์ ปีการเพาะปลูก 2545. การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 42 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. วันที่ 3-6 กุมภาพันธ์ 2547. หน้า 232-239.)

2544

การวิจัยและพัฒนาเครื่องตัดอ้อยเพื่อใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
(บพิตร  ตั้งวงศ์กิจ  และคณะ. 2544. การวิจัยและพัฒนาเครื่องตัดอ้อยเพื่อใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์. ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.)

2544

การศึกษาประสิทธิภาพของโรงเรือนปลูกพืชระบบการทำความเย็นแบบระเหยน้ำ
(บัณฑูร ชุนสิทธิ์ พจนา สีมันตร ปราโมทย์ สฤษดิ์นิรันดร์ และสุพร จันธนู. 2544. การศึกษาการให้น้ำใต้ผิวดินในอ้อย. การประชุมวิชาการประจำปี 2544 สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย. จัดโดย ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย วันที่ 25-26 มกราคม 2544. หน้า 378-387)

2544

การศึกษาการให้น้ำใต้ผิวดินในอ้อย
(พงศ์ศักดิ์ ชลธนสวัสดิ์ และสมพงษ์ เจษฎาธรรมสถิต. 2544. การศึกษาการให้น้ำใต้ผิวดินในอ้อย. การประชุมวิชาการประจำปี 2544 สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย. จัดโดย ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย วันที่ 25-26 มกราคม 2544. หน้า 398-406)

2541

การออกแบบและพัฒนาเครื่องปลูกอ้อยแบบไม่เตรียมดิน แบบ กว.44 (วช.-มก.)
(รัตนา  ตั้งวงศ์กิจ, พูลประเสริฐ  ปิยะอนันต์ และบพิตร ตั้งวงศ์กิจ. 2541. การออกแบบและพัฒนาเครื่องปลูกอ้อยแบบไม่เตรียมดิน แบบ กว.44 (วช.-มก.). ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน)

2541

เครื่องปลูกอ้อยเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ
(บพิตร  ตั้งวงศ์กิจ, พูลประเสริฐ  ปิยะอนันต์ และรัตนา ตั้งวงศ์กิจ. 2541. เครื่องปลูกอ้อยเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ.)

2540

การศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบของการใช้เครื่องตัดอ้อยในประเทศไทย
(บพิตร  ตั้งวงศ์กิจ พูลประเสริฐ ปิยะอนันต์ และรัตนา ตั้งวงศ์กิจ. 2540. การศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบของการใช้เครื่องตัดอ้อยในประเทศไทย. ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน)

2540

การพัฒนาเครื่องเกี่ยวถั่วเหลืองขนาดเล็ก
(รัตนา ตั้งวงศ์กิจ  และบพิตร  ตั้งวงศ์กิจ. 2540. การพัฒนาเครื่องเกี่ยวถั่วเหลืองขนาดเล็ก. การประชุมทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 53. วันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2540. หน้า 524-531.)

2540

การพัฒนาเครื่องเกี่ยวถั่วเหลืองขนาดเล็ก
(รัตนา และบพิตร  ตั้งวงศ์กิจ. 2540. การพัฒนาเครื่องเกี่ยวถั่วเหลืองขนาดเล็ก. การประชุมทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 53. วันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2540. หน้า 524-531.

2536

เครื่องปลูกถั่วเหลืองติดท้ายรถไถเดินตามชนิดไม่ไถเตรียมดิน แบบ กว.2
(รัตนา  ตั้งวงศ์กิจ และบพิตร ตั้งวงศ์กิจ.  2536. เครื่องปลูกถั่วเหลืองติดท้ายรถไถเดินตามชนิดไม่ไถเตรียมดิน แบบ กว.2.)

2530

การทดสอบและปรับปรุงเครื่องกะเทาะละหุ่งแบบ BLASI
(พูลประเสริฐ  ปิยะอนันต์ และรัตนา อุดมอนุสรณ์. 2530. การทดสอบและปรับปรุงเครื่องกะเทาะละหุ่งแบบ BLASI.)

2530

เครื่องกะเทาะละหุ่ง
(พูลประเสริฐ  ปิยะอนันต์ และรัตนา  อุดมอนุสรณ์ 2530. เครื่องกระเทาะละหุ่ง. เอกสารผลงานวิจัยใช้ประกอบการบรรยายในการประชุมสัมมนาวิชาการเครื่องจักรกลการเกษตรเรื่องเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพถั่วเหลือง ถั่วลิสง และละหุ่ง วันที่ 4-5 สิงหาคม 2530 ณ ศูนย์สัมมนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.)