รายชื่อนิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 สาขาวิชาเครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตร

ลำดับที่ รหัสนิสิต ชื่อ-นามสกุล ชื่อ อ.ที่ปรึกษา
1 6420100011 นายก้องเกียรติ ซ่อนศรี รศ.ดร.รัตนา ตั้งวงศ์กิจ
2 6420100020 น.ส.กิตติมา ทองดอนน้อย รศ.ดร.รัตนา ตั้งวงศ์กิจ
3 6420100038 นายจิณณวัตร วิทยากรโกมล ผศ.บัณฑูร ชุนสิทธิ์
4 6420100046 น.ส.จิรภัทร ลวกิตติไชยยันต์ ผศ.บัณฑูร ชุนสิทธิ์
5 6420100054 นายชัยวัฒน์ หินเพ็ชร รศ.พงศ์ศักดิ์ ชลธนสวัสดิ์
6 6420100062 นายชาคริต มูลมงคล ผศ.ดร.สมบัติ ขาวประทีป
7 6420100071 น.ส.ชุติมา แช่มเหมือน รศ.พงศ์ศักดิ์ ชลธนสวัสดิ์
8 6420100089 นายณัฐชนน ไชยศิลป์ ผศ.นนทวัชร์ ชัยณณงค์
9 6420100097 น.ส.ณัฐพร ขวาไชย ผศ.ดร.สมบัติ ขาวประทีป
10 6420100101 นายณัฐพล ถิ่นวงษ์แย รศ.ดร.รัตนา ตั้งวงศ์กิจ
11 6420100119 นายเดชา เอี๊ยวอำไพ ผศ.บัณฑูร ชุนสิทธิ์
12 6420100127 นายธนกฤต รักษี รศ.พงศ์ศักดิ์ ชลธนสวัสดิ์
13 6420100135 นายธนนนท์ ผลรอด ผศ.ดร.สมบัติ ขาวประทีป
14 6420100143 นายธนาคม หอมยามเย็น ผศ.นนทวัชร์ ชัยณณงค์
15 6420100151 นายธิติวุฒิ บุญมาดี รศ.ดร.รัตนา ตั้งวงศ์กิจ
16 6420100160 นายธีรภัทร ตันเวหาศิริกุล ผศ.บัณฑูร ชุนสิทธิ์
17 6420100178 นายพงศกร พรมคำ รศ.พงศ์ศักดิ์ ชลธนสวัสดิ์
18 6420100186 นายพนิตนันท์ รักแสง ผศ.ดร.สมบัติ ขาวประทีป
19 6420100194 นายพสทร พิทักษ์ ผศ.นนทวัชร์ ชัยณณงค์
20 6420100208 น.ส.เพชรลดา คดหอย ผศ.นนทวัชร์ ชัยณณงค์
21 6420100216 น.ส.ภัคพร พันลำ รศ.ดร.รัตนา ตั้งวงศ์กิจ
22 6420100224 นายภูมินทร์ เสาร์แก้ว รศ.ดร.รัตนา ตั้งวงศ์กิจ
23 6420100232 นายภูริพัฒน์ บรรจงลิขิต ผศ.บัณฑูร ชุนสิทธิ์
24 6420100241 นายฤทธิพร ธรรมวัติ รศ.พงศ์ศักดิ์ ชลธนสวัสดิ์
25 6420100259 นายวงศธร เปลี่ยนลี้ ผศ.ดร.สมบัติ ขาวประทีป
26 6420100267 นายสราวุฒ ขำดี ผศ.นนทวัชร์ ชัยณณงค์
27 6420100275 น.ส.สลิลทิพย์ ยิ่งยงค์ ผศ.บัณฑูร ชุนสิทธิ์
28 6420100283 น.ส.สุพรรษา สามา รศ.พงศ์ศักดิ์ ชลธนสวัสดิ์
29 6420100291 นายสุรศักดิ์ ใจหาญ รศ.ดร.รัตนา ตั้งวงศ์กิจ
30 6420100305 นายอริญชัย ยิ่งงามแก้ว ผศ.บัณฑูร ชุนสิทธิ์
31 6420100321 นายอวยชัย เซ้งเครือ ผศ.ดร.สมบัติ ขาวประทีป
32 6420100330 นายอุกฤษฏ์ สิงห์ขรรักษ์ ผศ.นนทวัชร์ ชัยณณงค์
33 6420103053 นายกฤตภพ รอดเล็ก รศ.ดร.รัตนา ตั้งวงศ์กิจ
34 6420103061 นายณัฐวุฒิ เชื้อเมืองพาน รศ.พงศ์ศักดิ์ ชลธนสวัสดิ์
35 6420103070 นายธนพล ใช่ประพันธ์กูล ผศ.ดร.สมบัติ ขาวประทีป
36 6420103088 นายภคพล เอกจีน ผศ.นนทวัชร์ ชัยณณงค์
37 6420103576 นายกฤตยธร จังประเสริฐ ผศ.บัณฑูร ชุนสิทธิ์
38 6420103584 นายกสิกิจ ทองคำ รศ.ดร.รัตนา ตั้งวงศ์กิจ
39 6420103592 น.ส.กุลณิชา กรองแก้ว ผศ.ดร.สมบัติ ขาวประทีป
40 6420103606 นายณัฐกิตติ์ รัตนชินเสฏฐ์ รศ.พงศ์ศักดิ์ ชลธนสวัสดิ์
41 6420103614 นายโตมร ลาละลม ผศ.ดร.สมบัติ ขาวประทีป
42 6420103622 นายศิวราชย์ รัตนภูมิ ผศ.นนทวัชร์ ชัยณณงค์
43 6420103631 นายสิรวิชญ์ พานิชวงษ์ รศ.ดร.รัตนา ตั้งวงศ์กิจ
44 6420104408 นายกฤติน สงวนสิน รศ.พงศ์ศักดิ์ ชลธนสวัสดิ์
45 6420104416 นายจิรภัทร สืบโดด ผศ.ดร.สมบัติ ขาวประทีป
46 6420104424 น.ส.ภิญฎา จุลอุล ผศ.นนทวัชร์ ชัยณณงค์