รายชื่อนิสิตชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2565 สาขาวิชาเครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตร

ที่ รหัสนิสิต   ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น อ.ที่ปรึกษา
1 6420100011 นาย ก้องเกียรติ ซ่อนศรี ก้อง-1 รศ.ดร.รัตนา ตั้งวงศ์กิจ
2 6420100020 น.ส. กิตติมา ทองดอนน้อย พีพลอย รศ.ดร.รัตนา ตั้งวงศ์กิจ
3 6420100038 นาย จิณณวัตร วิทยากรโกมล แม็ก ผศ.บัณฑูร ชุนสิทธิ์
4 6420100046 น.ส. จิรภัทร ลวกิตติไชยยันต์ เอิน ผศ.บัณฑูร ชุนสิทธิ์
5 6420100054 นาย ชัยวัฒน์ หินเพ็ชร ป๋อ รศ.พงศ์ศักดิ์ ชลธนสวัสดิ์
6 6420100062 นาย ชาคริต มูลมงคล กาย ผศ.ดร.สมบัติ ขาวประทีป
7 6420100071 น.ส. ชุติมา แช่มเหมือน อีฟ รศ.พงศ์ศักดิ์ ชลธนสวัสดิ์
8 6420100089 นาย ณัฐชนน ไชยศิลป์ เฟรม ผศ.นนทวัชร์ ชัยณณงค์
9 6420100097 น.ส. ณัฐพร ขวาไชย แป้ง ผศ.ดร.สมบัติ ขาวประทีป
10 6420100101 นาย ณัฐพล ถิ่นวงษ์แย ต้าร์ รศ.ดร.รัตนา ตั้งวงศ์กิจ
11 6420100119 นาย เดชา เอี๊ยวอำไพ โฟล์ค ผศ.บัณฑูร ชุนสิทธิ์
12 6420100127 นาย ธนกฤต รักษี กิตฃ รศ.พงศ์ศักดิ์ ชลธนสวัสดิ์
13 6420100135 นาย ธนนนท์ ผลรอด เติ้ล ผศ.ดร.สมบัติ ขาวประทีป
14 6420100143 นาย ธนาคม หอมยามเย็น คม ผศ.นนทวัชร์ ชัยณณงค์
15 6420100151 นาย ธิติวุฒิ บุญมาดี น็อต รศ.ดร.รัตนา ตั้งวงศ์กิจ
16 6420100160 นาย ธีรภัทร ตันเวหาศิริกุล ฟู่ฟ่า ผศ.บัณฑูร ชุนสิทธิ์
17 6420100178 นาย พงศกร พรมคำ กร รศ.พงศ์ศักดิ์ ชลธนสวัสดิ์
18 6420100186 นาย พนิตนันท์ รักแสง มาเรณ ผศ.ดร.สมบัติ ขาวประทีป
19 6420100194 นาย พสทร พิทักษ์ สิน ผศ.นนทวัชร์ ชัยณณงค์
20 6420100208 น.ส. เพชรลดา คดหอย กิ่ง ผศ.นนทวัชร์ ชัยณณงค์
21 6420100216 น.ส. ภัคพร พันลำ มะนาว รศ.ดร.รัตนา ตั้งวงศ์กิจ
22 6420100232 นาย ภูริพัฒน์ บรรจงลิขิต บุ๊ค ผศ.บัณฑูร ชุนสิทธิ์
23 6420100241 นาย ฤทธิพร ธรรมวัติ มอส รศ.พงศ์ศักดิ์ ชลธนสวัสดิ์
24 6420100267 นาย สราวุฒ ขำดี เต้ย ผศ.นนทวัชร์ ชัยณณงค์
25 6420100275 น.ส. สลิลทิพย์ ยิ่งยงค์ ปริม ผศ.บัณฑูร ชุนสิทธิ์
26 6420100283 น.ส. สุพรรษา สามา เนย รศ.พงศ์ศักดิ์ ชลธนสวัสดิ์
27 6420100291 นาย สุรศักดิ์ ใจหาญ ตี๋ รศ.ดร.รัตนา ตั้งวงศ์กิจ
28 6420100321 นาย อวยชัย เซ้งเครือ หลุยส์ ผศ.ดร.สมบัติ ขาวประทีป
29 6420100330 นาย อุกฤษฏ์ สิงห์ขรรักษ์ กิต ผศ.นนทวัชร์ ชัยณณงค์
30 6420103053 นาย กฤตภพ รอดเล็ก ก้อง-2 รศ.ดร.รัตนา ตั้งวงศ์กิจ
31 6420103061 นาย ณัฐวุฒิ เชื้อเมืองพาน ปอนด์ รศ.พงศ์ศักดิ์ ชลธนสวัสดิ์
32 6420103088 นาย ภคพล เอกจีน ไอซ์ ผศ.นนทวัชร์ ชัยณณงค์
33 6420103584 นาย กสิกิจ ทองคำ ฟลุ๊ค รศ.ดร.รัตนา ตั้งวงศ์กิจ
34 6420103592 น.ส. กุลณิชา กรองแก้ว เอเชีย ผศ.ดร.สมบัติ ขาวประทีป
35 6420103606 นาย ณัฐกิตติ์ รัตนชินเสฏฐ์ วิน รศ.พงศ์ศักดิ์ ชลธนสวัสดิ์
36 6420103614 นาย โตมร ลาละลม โต ผศ.ดร.สมบัติ ขาวประทีป
37 6420103622 นาย ศิวราชย์ รัตนภูมิ ภูมิ-3 ผศ.นนทวัชร์ ชัยณณงค์
38 6420103631 นาย สิรวิชญ์ พานิชวงษ์ มาร์ช รศ.ดร.รัตนา ตั้งวงศ์กิจ
39 6420104416 นาย จิรภัทร สืบโดด แพททริค ผศ.ดร.สมบัติ ขาวประทีป