โครงการปัจฉิมนิเทศ นิสิตชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 ( วันที่ 2 มี.ค. 2566 )

ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน ได้จัด โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 4  วันที่ 2 มีนาคม 2566 เพื่อเตรียมความพร้อมให้นิสิตที่กำลังศึกษาและใกล้จะสำเร็จการศึกษาสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขและเพื่อให้นิสิตสามารถวางตัวในสังคมได้อย่างเหมาะสม

Donate

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.
[contact-form-7 id="8723"]