รายชื่อนิสิตชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2564 สาขาวิชาเครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตร

ลำดับ รหัสนิสิต   ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น รหัส อ.ที่ปรึกษา
1 6320100010 น.ส. กนกกาญจน์ ทองจันทร์แก้ว กิฟท์ A2703 รศ.ดร.รัตนา ตั้งวงศ์กิจ
2 6320100028 นาย กิตติธัช โภคพิพัฒน์ ก้อง A2703 รศ.ดร.รัตนา ตั้งวงศ์กิจ
3 6320100036 นาย กิตตินันท์ ดวงจันทร์ เอ็กซ์ A2702 ผศ.บัณฑูร ชุนสิทธิ์
4 6320100044 นาย กิตตินันท์ สงเนย กล้วย A2705 ผศ.ดร.พจนา สีมันตร
5 6320100052 น.ส. เกวลิน ใจอารีย์ อ้อน A2702 ผศ.บัณฑูร ชุนสิทธิ์
6 6320100061 นาย จิรวศิน เนตรเอี่ยม ยูโร A2706 รศ.พงศ์ศักดิ์ ชลธนสวัสดิ์
7 6320100079 นาย ชนินทร เบี้ยวทุ่งน้อย เขตต์ A2711 ผศ.ดร.สมบัติ ขาวประทีป
8 6320100087 นาย ชยุตม์ บุญญฐี ออม A2709 ผศ.นนทวัชร์ ชัยณณงค์
9 6320100095 นาย ชาคริต ชูศิลป์กิจเจริญ ต้า A2703 รศ.ดร.รัตนา ตั้งวงศ์กิจ
10 6320100109 น.ส. ณัฐนันท์ สวัสดิ์แดง ปลา A2705 ผศ.ดร.พจนา สีมันตร
11 6320100117 นาย ณัฐพล ปัดถาระกัง อาร์ม A2702 ผศ.บัณฑูร ชุนสิทธิ์
12 6320100125 นาย ดนุพล ศรีมาศ อิฐ A2705 ผศ.ดร.พจนา สีมันตร
13 6320100133 นาย ทศวรรษ ลี แฟรงค์ A2706 รศ.พงศ์ศักดิ์ ชลธนสวัสดิ์
14 6320100141 นาย แทนทิว เหลืองประมวล เอม A2711 ผศ.ดร.สมบัติ ขาวประทีป
15 6320100150 นาย ธนกฤต ค้าผล เจฟ A2709 ผศ.นนทวัชร์ ชัยณณงค์
16 6320100176 นาย ธีรนภ โสภา แชมป์ A2702 ผศ.บัณฑูร ชุนสิทธิ์
17 6320100184 นาย ธีรพัฒน์ กรีธาธร แอนดิว A2705 ผศ.ดร.พจนา สีมันตร
18 6320100192 นาย ธีรศักดิ์ แป๊ะหลี โอ๊ต A2706 รศ.พงศ์ศักดิ์ ชลธนสวัสดิ์
19 6320100206 น.ส. เบญญาภา หอมประยูร พลอย A2706 รศ.พงศ์ศักดิ์ ชลธนสวัสดิ์
20 6320100214 น.ส. ปวริศา ก้องนภาสันติกุล หลิว A2711 ผศ.ดร.สมบัติ ขาวประทีป
21 6320100222 น.ส. พัชราภรณ์ พิมพ์เก่า เนย A2709 ผศ.นนทวัชร์ ชัยณณงค์
22 6320100231 นาย พัทธดนย์ อารีย์ เพชร A2711 ผศ.ดร.สมบัติ ขาวประทีป
23 6320100249 น.ส. ไพรินทร์ เวียงคำ พลอย A2703 รศ.ดร.รัตนา ตั้งวงศ์กิจ
24 6320100257 นาย ภัทรธร ชำนาญกิจ กาย A2709 ผศ.นนทวัชร์ ชัยณณงค์
25 6320100265 นาย รัชนะ ใจกล้า แม็ก A2703 รศ.ดร.รัตนา ตั้งวงศ์กิจ
26 6320100273 น.ส. รุจิรา เปี่ยมสุข กานต์ A2702 ผศ.บัณฑูร ชุนสิทธิ์
27 6320100281 นาย วชิรวิทย์ กอบกาญจนา ปอนด์ A2705 ผศ.ดร.พจนา สีมันตร
28 6320100290 นาย วรุตม์ ไม้หอม เต๋า A2706 รศ.พงศ์ศักดิ์ ชลธนสวัสดิ์
29 6320100303 นาย วิวรรธน์ ปิ่นแก้ว วิท A2702 ผศ.บัณฑูร ชุนสิทธิ์
30 6320100311 นาย วุฒิชัย ปันพร มอส A2711 ผศ.ดร.สมบัติ ขาวประทีป
31 6320100320 นาย ศุภเสกข์ แก้วสน โจนัส A2709 ผศ.นนทวัชร์ ชัยณณงค์
32 6320100338 นาย สิทธิโชค ผิวเกลี้ยง มิตร A2703 รศ.ดร.รัตนา ตั้งวงศ์กิจ
33 6320100346 นาย สุกนต์ธี เหลืองมณีธนกุล อาร์ม A2702 ผศ.บัณฑูร ชุนสิทธิ์
34 6320100354 น.ส. สุพัฒตรา นางาม จ๋า A2705 ผศ.ดร.พจนา สีมันตร
35 6320100371 น.ส. สุรีรัตน์ ภู่แก้ว ปัด A2706 รศ.พงศ์ศักดิ์ ชลธนสวัสดิ์
36 6320100389 นาย สูทธิพงษ์ หมี่นสวัสดิ์ เบนซ์ A2711 ผศ.ดร.สมบัติ ขาวประทีป
37 6320100397 น.ส. อันธิตา คงวิเศษวัฒนา ปัง A2711 ผศ.ดร.สมบัติ ขาวประทีป
38 6320103124 นาย ธนวิทย์ คำดี     รศ.พงศ์ศักดิ์ ชลธนสวัสดิ์
39 6320103132 นาย ภัทรดนัย ตาลเจริญ ภีม A2709 ผศ.นนทวัชร์ ชัยณณงค์
40 6320103141 น.ส. อักษราภัค แสงศุภมิต ครีม A2709 ผศ.นนทวัชร์ ชัยณณงค์
41 6320103604 นาย ทัศน์พล ใจกล้า พี A2703 รศ.ดร.รัตนา ตั้งวงศ์กิจ
42 6320103612 นาย นนท์ปวิธ เจียรรุ่งแสง ข้าว A2702 ผศ.บัณฑูร ชุนสิทธิ์
43 6320103621 น.ส. นฤมล เลี้ยงชีพชอบ ส้ม A2702 ผศ.บัณฑูร ชุนสิทธิ์
44 6320103639 น.ส. นิชาภัทร ไชยป้อง โฟร์ท A2705 ผศ.ดร.พจนา สีมันตร
45 6320103647 น.ส. เบญจลักษณ์ กล้าแข็ง ปาน A2706 รศ.พงศ์ศักดิ์ ชลธนสวัสดิ์
46 6320103655 นาย ปิยวัฒน์ พลเยี่ยม ฟลุ๊ค A2705 ผศ.ดร.พจนา สีมันตร
47 6320103663 นาย พันธวัฒน์ มั่นแย้ม ข้าวปุ้น A2706 รศ.พงศ์ศักดิ์ ชลธนสวัสดิ์
48 6320103671 นาย ภูชิต หม่อมนวล ยิ่ว A2711 ผศ.ดร.สมบัติ ขาวประทีป
49 6320103680 น.ส. หทัยทิพย์ ทองรอด โป๊ย A2711 ผศ.ดร.สมบัติ ขาวประทีป
50 6320104180 นาย กษิดิศ ทุมสวัสดิ์ เฟิร์ส A2709 ผศ.นนทวัชร์ ชัยณณงค์
51 6320104198 นาย ก่อพงศ์ จันทะรส ก่อ A2703 รศ.ดร.รัตนา ตั้งวงศ์กิจ
52 6320104201 นาย จัตุรงค์ เล็กอิ่ม ข้าวปั้น A2702 ผศ.บัณฑูร ชุนสิทธิ์
53 6320104210 น.ส. ชุติกาญจน์ หมุนวัง แพร A2709 ผศ.นนทวัชร์ ชัยณณงค์
54 6320104228 นาย ฐิติพงศ์ คงสบาย โฟม A2705 ผศ.ดร.พจนา สีมันตร
55 6320104236 นาย ธนโชติ พูนแสง โชติ A2706 รศ.พงศ์ศักดิ์ ชลธนสวัสดิ์
56 6320104244 นาย นันทวัฒน์ อุณเสน ต้น A2711 ผศ.ดร.สมบัติ ขาวประทีป
57 6320104261 นาย พิชญุตม์ การะเวก แจ็ค A2703 รศ.ดร.รัตนา ตั้งวงศ์กิจ
58 6320104279 นาย ภัควัฒน์ วงศ์ประเสริฐ กาย A2702 ผศ.บัณฑูร ชุนสิทธิ์
59 6320104287 นาย ลภัส กริ่มใจ เตอร์ A2705 ผศ.ดร.พจนา สีมันตร
60 6320104295 นาย สิทธิรัตน์ เกตุแก้ว ปัน A2706 รศ.พงศ์ศักดิ์ ชลธนสวัสดิ์
61 6320104309 นาย อัฐพนธ์ เวชเจริญ   A2711 ผศ.ดร.สมบัติ ขาวประทีป
62 6320104767 นาย กิตติวัฒน์ ใจมั่น โจนัส A2709 ผศ.นนทวัชร์ ชัยณณงค์
63 6320104775 นาย ชุติพันธุ์ เล้าอรุณ   A2702 ผศ.บัณฑูร ชุนสิทธิ์
64 6320104783 นาย ภาคิน ศรีมูล   A2703 รศ.ดร.รัตนา ตั้งวงศ์กิจ