รายชื่อนิสิตชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 สาขาวิชาเครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตร

ลำดับ   ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น อ.ที่ปรึกษา
1 น.ส. กนกกาญจน์ ทองจันทร์แก้ว กิฟท์ รศ.ดร.รัตนา ตั้งวงศ์กิจ
2 นาย กิตตินันท์ ดวงจันทร์ เอ็กซ์ ผศ.บัณฑูร ชุนสิทธิ์
3 น.ส. เกวลิน ใจอารีย์ อ้อน ผศ.บัณฑูร ชุนสิทธิ์
4 นาย ชยุตม์ บุญญฐี ออม ผศ.นนทวัชร์ ชัยณณงค์
5 นาย ชาคริต ชูศิลป์กิจเจริญ ต้า รศ.ดร.รัตนา ตั้งวงศ์กิจ
6 น.ส. ณัฐนันท์ สวัสดิ์แดง ปลา ผศ.ดร.พจนา สีมันตร
7 นาย ณัฐพล ปัดถาระกัง อาร์ม ผศ.บัณฑูร ชุนสิทธิ์
8 นาย ดนุพล ศรีมาศ อิฐ ผศ.ดร.พจนา สีมันตร
9 นาย ทศวรรษ ลี แฟรงค์ รศ.พงศ์ศักดิ์ ชลธนสวัสดิ์
10 นาย แทนทิว เหลืองประมวล เอม ผศ.ดร.สมบัติ ขาวประทีป
11 นาย ธนกฤต ค้าผล เจฟ ผศ.นนทวัชร์ ชัยณณงค์
12 นาย ธีรนภ โสภา แชมป์ ผศ.บัณฑูร ชุนสิทธิ์
13 นาย ธีรพัฒน์ กรีธาธร แอนดิว ผศ.ดร.พจนา สีมันตร
14 นาย ธีรศักดิ์ แป๊ะหลี โอ๊ต รศ.พงศ์ศักดิ์ ชลธนสวัสดิ์
15 น.ส. เบญญาภา หอมประยูร พลอย รศ.พงศ์ศักดิ์ ชลธนสวัสดิ์
16 น.ส. ปวริศา ก้องนภาสันติกุล หลิว ผศ.ดร.สมบัติ ขาวประทีป
17 น.ส. พัชราภรณ์ พิมพ์เก่า เนย ผศ.นนทวัชร์ ชัยณณงค์
18 น.ส. ไพรินทร์ เวียงคำ พลอย รศ.ดร.รัตนา ตั้งวงศ์กิจ
19 นาย ภัทรธร ชำนาญกิจ กาย ผศ.นนทวัชร์ ชัยณณงค์
20 นาย รัชนะ ใจกล้า แม็ก รศ.ดร.รัตนา ตั้งวงศ์กิจ
21 น.ส. รุจิรา เปี่ยมสุข กานต์ ผศ.บัณฑูร ชุนสิทธิ์
22 นาย วชิรวิทย์ กอบกาญจนา ปอนด์ ผศ.ดร.พจนา สีมันตร
23 นาย วรุตม์ ไม้หอม เต๋า รศ.พงศ์ศักดิ์ ชลธนสวัสดิ์
24 นาย วิวรรธน์ ปิ่นแก้ว วิท ผศ.บัณฑูร ชุนสิทธิ์
25 นาย วุฒิชัย ปันพร มอส ผศ.ดร.สมบัติ ขาวประทีป
26 นาย สิทธิโชค ผิวเกลี้ยง มิตร รศ.ดร.รัตนา ตั้งวงศ์กิจ
27 นาย สุกนต์ธี เหลืองมณีธนกุล อาร์ม ผศ.บัณฑูร ชุนสิทธิ์
28 น.ส. สุพัฒตรา นางาม จ๋า ผศ.ดร.พจนา สีมันตร
29 น.ส. สุรีรัตน์ ภู่แก้ว ปัด รศ.พงศ์ศักดิ์ ชลธนสวัสดิ์
30 นาย สูทธิพงษ์ หมี่นสวัสดิ์ เบนซ์ ผศ.ดร.สมบัติ ขาวประทีป
31 น.ส. อันธิตา คงวิเศษวัฒนา ปัง ผศ.ดร.สมบัติ ขาวประทีป
32 นาย ธนวิทย์ คำดี รศ.พงศ์ศักดิ์ ชลธนสวัสดิ์
33 นาย ภัทรดนัย ตาลเจริญ ภีม ผศ.นนทวัชร์ ชัยณณงค์
34 น.ส. อักษราภัค แสงศุภมิต ครีม ผศ.นนทวัชร์ ชัยณณงค์
35 นาย ทัศน์พล ใจกล้า พี รศ.ดร.รัตนา ตั้งวงศ์กิจ
36 นาย นนท์ปวิธ เจียรรุ่งแสง ข้าว ผศ.บัณฑูร ชุนสิทธิ์
37 น.ส. นฤมล เลี้ยงชีพชอบ ส้ม ผศ.บัณฑูร ชุนสิทธิ์
38 น.ส. นิชาภัทร ไชยป้อง โฟร์ท ผศ.ดร.พจนา สีมันตร
39 น.ส. เบญจลักษณ์ กล้าแข็ง ปาน รศ.พงศ์ศักดิ์ ชลธนสวัสดิ์
40 นาย ปิยวัฒน์ พลเยี่ยม ฟลุ๊ค ผศ.ดร.พจนา สีมันตร
41 นาย พันธวัฒน์ มั่นแย้ม ข้าวปุ้น รศ.พงศ์ศักดิ์ ชลธนสวัสดิ์
42 นาย ภูชิต หม่อมนวล ยิ่ว ผศ.ดร.สมบัติ ขาวประทีป
43 น.ส. หทัยทิพย์ ทองรอด โป๊ย ผศ.ดร.สมบัติ ขาวประทีป
44 นาย กษิดิศ ทุมสวัสดิ์ เฟิร์ส ผศ.นนทวัชร์ ชัยณณงค์
45 นาย ก่อพงศ์ จันทะรส ก่อ รศ.ดร.รัตนา ตั้งวงศ์กิจ
46 น.ส. ชุติกาญจน์ หมุนวัง แพร ผศ.นนทวัชร์ ชัยณณงค์
47 นาย ฐิติพงศ์ คงสบาย โฟม ผศ.ดร.พจนา สีมันตร
48 นาย ธนโชติ พูนแสง โชติ รศ.พงศ์ศักดิ์ ชลธนสวัสดิ์
49 นาย นันทวัฒน์ อุณเสน ต้น ผศ.ดร.สมบัติ ขาวประทีป
50 นาย ภัควัฒน์ วงศ์ประเสริฐ กาย ผศ.บัณฑูร ชุนสิทธิ์
51 นาย ลภัส กริ่มใจ เตอร์ ผศ.ดร.พจนา สีมันตร
52 นาย สิทธิรัตน์ เกตุแก้ว ปัน รศ.พงศ์ศักดิ์ ชลธนสวัสดิ์
53 นาย พงศ์ธาริน วงษ์ไพศาล ปั้น ผศ.ดร.สมบัติ ขาวประทีป
54 นาย ฤทธิพร บุญรอด ฟิวส์ รศ.พงศ์ศักดิ์ ชลธนสวัสดิ์
55 น.ส. พัชราภรณ์ ศรีน้อยเมือง พัช ผศ.ดร.สมบัติ ขาวประทีป
56 น.ส. ภูษณิศา เชิญรัมย์ ปิ่น รศ.พงศ์ศักดิ์ ชลธนสวัสดิ์