รายชื่อนิสิตชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 สาขาวิชาเครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตร

ที่ รหัสนิสิต   ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น อ.ที่ปรึกษา
1 6320100010 น.ส. กนกกาญจน์ ทองจันทร์แก้ว กิฟท์ รศ.ดร.รัตนา ตั้งวงศ์กิจ
2 6320100036 นาย กิตตินันท์ ดวงจันทร์ เอ็กซ์ ผศ.บัณฑูร ชุนสิทธิ์
3 6320100052 น.ส. เกวลิน ใจอารีย์ อ้อน ผศ.บัณฑูร ชุนสิทธิ์
4 6320100087 นาย ชยุตม์ บุญญฐี ออม ผศ.นนทวัชร์ ชัยณณงค์
5 6320100095 นาย ชาคริต ชูศิลป์กิจเจริญ ต้า รศ.ดร.รัตนา ตั้งวงศ์กิจ
6 6320100109 น.ส. ณัฐนันท์ สวัสดิ์แดง ปลา ผศ.ดร.พจนา สีมันตร
7 6320100117 นาย ณัฐพล ปัดถาระกัง อาร์ม ผศ.บัณฑูร ชุนสิทธิ์
8 6320100125 นาย ดนุพล ศรีมาศ อิฐ ผศ.ดร.พจนา สีมันตร
9 6320100133 นาย ทศวรรษ ลี แฟรงค์ รศ.พงศ์ศักดิ์ ชลธนสวัสดิ์
10 6320100141 นาย แทนทิว เหลืองประมวล เอม ผศ.ดร.สมบัติ ขาวประทีป
11 6320100150 นาย ธนกฤต ค้าผล เจฟ ผศ.นนทวัชร์ ชัยณณงค์
12 6320100176 นาย ธีรนภ โสภา แชมป์ ผศ.บัณฑูร ชุนสิทธิ์
13 6320100184 นาย ธีรพัฒน์ กรีธาธร แอนดิว ผศ.ดร.พจนา สีมันตร
14 6320100192 นาย ธีรศักดิ์ แป๊ะหลี โอ๊ต รศ.พงศ์ศักดิ์ ชลธนสวัสดิ์
15 6320100206 น.ส. เบญญาภา หอมประยูร พลอย รศ.พงศ์ศักดิ์ ชลธนสวัสดิ์
16 6320100214 น.ส. ปวริศา ก้องนภาสันติกุล หลิว ผศ.ดร.สมบัติ ขาวประทีป
17 6320100222 น.ส. พัชราภรณ์ พิมพ์เก่า เนย ผศ.นนทวัชร์ ชัยณณงค์
18 6320100249 น.ส. ไพรินทร์ เวียงคำ พลอย รศ.ดร.รัตนา ตั้งวงศ์กิจ
19 6320100257 นาย ภัทรธร ชำนาญกิจ กาย ผศ.นนทวัชร์ ชัยณณงค์
20 6320100265 นาย รัชนะ ใจกล้า แม็ก รศ.ดร.รัตนา ตั้งวงศ์กิจ
21 6320100273 น.ส. รุจิรา เปี่ยมสุข กานต์ ผศ.บัณฑูร ชุนสิทธิ์
22 6320100281 นาย วชิรวิทย์ กอบกาญจนา ปอนด์ ผศ.ดร.พจนา สีมันตร
23 6320100290 นาย วรุตม์ ไม้หอม เต๋า รศ.พงศ์ศักดิ์ ชลธนสวัสดิ์
24 6320100303 นาย วิวรรธน์ ปิ่นแก้ว วิท ผศ.บัณฑูร ชุนสิทธิ์
25 6320100311 นาย วุฒิชัย ปันพร มอส ผศ.ดร.สมบัติ ขาวประทีป
26 6320100338 นาย สิทธิโชค ผิวเกลี้ยง มิตร รศ.ดร.รัตนา ตั้งวงศ์กิจ
27 6320100346 นาย สุกนต์ธี เหลืองมณีธนกุล อาร์ม ผศ.บัณฑูร ชุนสิทธิ์
28 6320100354 น.ส. สุพัฒตรา นางาม จ๋า ผศ.ดร.พจนา สีมันตร
29 6320100371 น.ส. สุรีรัตน์ ภู่แก้ว ปัด รศ.พงศ์ศักดิ์ ชลธนสวัสดิ์
30 6320100389 นาย สูทธิพงษ์ หมี่นสวัสดิ์ เบนซ์ ผศ.ดร.สมบัติ ขาวประทีป
31 6320100397 น.ส. อันธิตา คงวิเศษวัฒนา ปัง ผศ.ดร.สมบัติ ขาวประทีป
32 6320103124 นาย ธนวิทย์ คำดี รศ.พงศ์ศักดิ์ ชลธนสวัสดิ์
33 6320103132 นาย ภัทรดนัย ตาลเจริญ ภีม ผศ.นนทวัชร์ ชัยณณงค์
34 6320103141 น.ส. อักษราภัค แสงศุภมิต ครีม ผศ.นนทวัชร์ ชัยณณงค์
35 6320103604 นาย ทัศน์พล ใจกล้า พี รศ.ดร.รัตนา ตั้งวงศ์กิจ
36 6320103612 นาย นนท์ปวิธ เจียรรุ่งแสง ข้าว ผศ.บัณฑูร ชุนสิทธิ์
37 6320103621 น.ส. นฤมล เลี้ยงชีพชอบ ส้ม ผศ.บัณฑูร ชุนสิทธิ์
38 6320103639 น.ส. นิชาภัทร ไชยป้อง โฟร์ท ผศ.ดร.พจนา สีมันตร
39 6320103647 น.ส. เบญจลักษณ์ กล้าแข็ง ปาน รศ.พงศ์ศักดิ์ ชลธนสวัสดิ์
40 6320103655 นาย ปิยวัฒน์ พลเยี่ยม ฟลุ๊ค ผศ.ดร.พจนา สีมันตร
41 6320103663 นาย พันธวัฒน์ มั่นแย้ม ข้าวปุ้น รศ.พงศ์ศักดิ์ ชลธนสวัสดิ์
42 6320103671 นาย ภูชิต หม่อมนวล ยิ่ว ผศ.ดร.สมบัติ ขาวประทีป
43 6320103680 น.ส. หทัยทิพย์ ทองรอด โป๊ย ผศ.ดร.สมบัติ ขาวประทีป
44 6320104180 นาย กษิดิศ ทุมสวัสดิ์ เฟิร์ส ผศ.นนทวัชร์ ชัยณณงค์
45 6320104198 นาย ก่อพงศ์ จันทะรส ก่อ รศ.ดร.รัตนา ตั้งวงศ์กิจ
46 6320104210 น.ส. ชุติกาญจน์ หมุนวัง แพร ผศ.นนทวัชร์ ชัยณณงค์
47 6320104228 นาย ฐิติพงศ์ คงสบาย โฟม ผศ.ดร.พจนา สีมันตร
48 6320104236 นาย ธนโชติ พูนแสง โชติ รศ.พงศ์ศักดิ์ ชลธนสวัสดิ์
49 6320104244 นาย นันทวัฒน์ อุณเสน ต้น ผศ.ดร.สมบัติ ขาวประทีป
50 6320104279 นาย ภัควัฒน์ วงศ์ประเสริฐ กาย ผศ.บัณฑูร ชุนสิทธิ์
51 6320104287 นาย ลภัส กริ่มใจ เตอร์ ผศ.ดร.พจนา สีมันตร
52 6320104295 นาย สิทธิรัตน์ เกตุแก้ว ปัน รศ.พงศ์ศักดิ์ ชลธนสวัสดิ์
53 6320102225 นาย พงศ์ธาริน วงษ์ไพศาล ปั้น ผศ.ดร.สมบัติ ขาวประทีป
54 6320102551 นาย ฤทธิพร บุญรอด ฟิวส์ รศ.พงศ์ศักดิ์ ชลธนสวัสดิ์
55 6320104007 น.ส. พัชราภรณ์ ศรีน้อยเมือง พัช ผศ.ดร.สมบัติ ขาวประทีป
56 6320104660 น.ส. ภูษณิศา เชิญรัมย์ ปิ่น รศ.พงศ์ศักดิ์ ชลธนสวัสดิ์