ปรัชญา ปณิธาน

เพื่อความเป็นเลิศทางการบริหาร จัดการ เทคโนโลยี เครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตร โดยการสอน การวิจัย และการบริการทางวิชาการ เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีความรู้ คุณธรรม และจริยธรรม ตลอดจนการพัฒนางานวิจัย และงานวิชาการที่เป็นประโยชน์ ให้สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศแบบยั่งยืน

นโยบาย

1. ผลิตบัณฑิตด้านเกษตรกลวิธานที่มีความรู้ คุณธรรม และจริยธรรมตอบสนองความต้องการของประเทศ
2. เป็นการประกันคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย
3. สร้างผลงานวิจัยที่ตอบสนองปัญหาและความต้องการของประเทศ
4. ให้บริการ/ฝึกอบรม/สัมมนา/เผยแพร่ความรู้ทางเกษตรแก่นิสิต เกษตรกร และผู้สนใจทั่วไป
5. สร้างจิตสำนึก คุณธรรม และความรับผิดชอบในหน้าที่ของบุคลากรของภาควิชาเกษตรกลวิธาน ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพและประทับใจต่อผู้ขอรับบริการ