รายชื่อนิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 สาขาวิชาเครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตร

ลำดับ   ชื่อ นามสกุล
1 นาย การัณญภาส สังข์สุวรรณ
2 นาย แก้วขวัญ หงษาวงษ์
3 นาย ณัฐพงศ์ นุติพรรณ
4 นาย ทินภัทร สุขแสง
5 นาย ทิเบต เซียมเอคู
6 นาย ธีรภัทร ทิพย์สุวรรณ์
7 นาย นครินทร์ เพชรนิตย์
8 นาย นิติธร สังข์ภิรมย์
9 นาย นิพนธ์ เพ็ชรประพันธ์กุล
10 นาย ปฐมนพคุณ สถิตทรงวิบูลย์
11 นางสาว พันธ์วิรา ศิรินอก
12 นาย พิพัฒน์ จั่นโพธิ์เตี้ย
13 นาย ภวัต เกิดผล
14 นาย ภูริวัฒน์ บุญเกิด
15 นาย วงศธร เปลี่ยนลี้
16 นาย ศุภชัย รูปสม
17 นาย สุพัฒชัย นนทสา
18 นางสาว สุภาภรณ์ ขุนณรงค์
19 นางสาว สุรารักษ์ นวลเขียว
20 นาย อมรเทพ แหวนสุข
21 นาย คณพศ ไทยหิรัญ
22 นางสาว จิรภัทร หลวงพันเทา
23 นาย พงศ์ประพัฒน์ อิศรางกูร
24 นาย พีรพล ภักดีงาม
25 นางสาว รัชฎาพร อัปปะมะเย
26 นาย วุฒิศักดิ์ บุญมี
27 นางสาว สิริยากร พรมพื้น
28 นาย ณภัทร เผือกนิ่ม
29 นาย ทักษ์ดนัย สุขสุวรรณ
30 นางสาว นัทริณญา ศรีธาตุ
31 นางสาว พชรพร ภู่สกุล
32 นาย ภูวมิณร์ ตากิ่มนอก
33 นาย รัฐนันท์ ทองทรัพย์
34 นางสาว ศิริภา ศรีนวล
35 นาย ศุภัช ทุยนวม
36 นางสาว สุวรรณ นามละคร